กิจกรรม

 
 
24/11/2014

กงสุลใหญ่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครเซี่ยงไฮ้

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประกอบด้วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจีน ตลอดจนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา  


         อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้ความสำคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครเซี่ยงไฮ้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้

-------------------------------------