กิจกรรม

 
 
04/12/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมการประชุมรายงานประจำปี 2557 ของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้

        เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานประจำปี 2557 ของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ (CPPCC Shanghai Committee) ณ ที่ทำการสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ ตามคำเชิญของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ในปีต่อไป

         สภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ได้บรรยายถึงพัฒนาการของนครเซี่ยงไฮ้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความเป็นสากลของนครเซี่ยงไฮ้และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Pilot Free Trade Zone) ให้ตอบสนองต่อการค้า การลงทุน และการบรรลุเป้าหมายให้นครเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกในอนาคต

         ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นแก่ที่ประชุมฯ โดยชื่นชมถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลสำคัญระหว่างสองฝ่าย รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงความสำเร็จของการพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ที่ภาคธุรกิจไทยให้ความ สนใจติดตามอย่างมาก นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เน้นย้ำว่าในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2558 จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความร่วมมือระหว่างกันที่แน่นแฟ้นมากขึ้น


          อนึ่ง การประชุมรายงานประจำปีของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศจำนวน 70 แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ ผู้บริหารจากภาคเอกชน ชั้นนำที่มีสำนักงานในนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงผู้ได้รับรางวัลประชากรเกียติยศจากทางการนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมการประชุมฯ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ยังได้รับเชิญให้เป็น 1 ใน 10 ของตัวแทนหน่วยงานต่างชาติที่เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 100 หน่วยงาน ให้เป็นผู้กล่าวข้อคิดเห็นในโอกาสการประชุมดังกล่าว อันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้กับสภาที่ปรึกษาทางการเมืองนครเซี่ยงไฮ้

-------------------------------------------