กิจกรรม

 
 
26/01/2015

รองกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายห้องเรียนมงฟอร์ต ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว

     เมี่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดห้องเรียนมงฟอร์ตและงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนมงฟอร์ตรุ่นแรกที่มาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว โดยมีศาสตราจารย์ซือ กัวตง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมหาวิทยาลัยฉางโจว ให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ ผู้บริหาร ม.ฉางโจว และผู้บริหาร ร.ร.มงฟอร์ตฯ ร่วมเปิดป้ายห้องเรียนมงฟอร์ต ณ ม.ฉางโจว

     ผู้ที่เข้าร่วมในพิธีเปิด ได้แก่ ผู้บริหาร ม.ฉางโจว และผู้บริหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.เกษกานดา คงทวีเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่นำคณะผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 9 คนมาร่วมพิธีเปิดป้าย “ห้องเรียนมงฟอร์ต” สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตฯ และ ม.ฉางโจว

บรรยากาศในพิธี

     ศ.ซือ กัวตง เลขาธิการพรรคฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนศูนย์ไทยศึกษาฯ มาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้ง ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตฯ จำนวน 34 คน รุ่นแรกที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 เดือน ขอให้นำความรู้ความเข้าใจในภาษาจีน วัฒนธรรมจีน และประสบการณ์ใน ม.ฉางโจว กลับสู่ประเทศไทยและเป็นผู้สานต่อสายสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทย-จีนที่ผูกพันกันมาช้านาน ต่อไป

     นางสาวรณพพัณณ์ฯ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ม.ฉางโจว และ โรงเรียนมงฟอร์ตฯ และชื่นชม ม.ฉางโจว ที่พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในไทยไปอย่างรุดหน้า นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนั้นคือความร่วมมือกับโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนนักเรียน โครงการตั้งศูนย์วิจัยของ ม.ฉางโจว ในโรงเรียนมงฟอร์ตฯ จนมาถึงการก่อตั้ง “ห้องเรียนมงฟอร์ต” ขึ้น ณ ม. ฉางโจว ที่มิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบัน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์สองแผ่นดินระหว่างไทย-จีน และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 40 ปี อีกด้วย

     โดยหลังจากพิธีเปิดป้าย ได้มีการทำพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 เดือนให้กับตัวแทนนักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนมงฟอร์ตฯ ได้แสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์จีน การรำไทเก็ก การร้องเพลงประสานเสียง การรำไทย เป็นต้น

     จากความสำเร็จของโครงการนี้ ทำให้ผู้บริหารของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยตัดสินใจที่จะส่งนักเรียนรุ่นต่อไปให้มาศึกษา ณ ม.ฉางโจวอีกครั้ง และ ม.ฉางโจว ซึ่งมีความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมเคมี จะให้ความช่วยเหลือโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ในการพัฒนาห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่อไป สิ่งเหล่านี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีของการเริ่มต้นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกับคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันและนักเรียนมงฟอร์ตฯ รุ่นแรก ที่มาแลกเปลี่ยน ณ ม.ฉางโจว