กิจกรรม

 
 
08/06/2015

กงสุลใหญ่พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยฉางโจวและคณะ

         เมี่อวันที่ 28.ค. 2558  นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ศาสตราจารย์ ผู่ ยวี่ จง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจว และคณะซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ หยาง หลิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ  อ. สวี่ จื่อ หุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. กิรัตติยา เล้าตระกูลชัย รอง ผอ.  ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยฉางโจว โดยมีรองกงสุลใหญ่ภัทรนันท์ พัฒิยะ และรองกงสุลใหญ่รณพพัณณ์ กปิตถัย เข้าร่วมด้วย

         กงสุลใหญ่และอธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจวได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็น รวมถึงการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฉางโจวกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย นอกเหนือจากความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และการจัดกิจกรรมของศูนย์ไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฉางโจว ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2556 ทางศูนย์ไทยศึกษามีแผนจะจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 1 ในเดือน ต.ค.2558 ร่วมมือกับกับ ม. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  และการวิจัยสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน นอกเหนือจากการเปิดสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย    เป็นวิชาเลือกที่ดำเนินการมา 2 ภาคการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ได้เสนอแนะให้จัด Thai  Week ขึ้น   โดยสถานกงสุลใหญ่ยินดีให้การสนับสนุน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฉางโจวเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่

อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่กงสุลใหญ่

ทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกัน

กงสุลใหญ่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะมหาวิทยาลัยฉางโจว


----------------------------------------------