กิจกรรม

 
 
31/08/2015

โครงการค่ายฤดูร้อนเยาวชนนานาชาติ 2015 Yushu International Youth Camp

      เมี่อวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.2558  น.ส. รณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้รับมอบหมายให้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนเยาวชนนานาชาติ 2015 Yushu International Youth Camp ซึ่งจัดขึ้นโดยเมือง Yushu ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองชาวธิเบต ในมณฑลชิงไห่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

       เมือง Yushu เป็นเมืองต้นกำเนิดของแม่น้ำโขง ผู้จัดจึงได้เชิญอาจารย์และเยาวชนจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน ลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งหมด 40 คน เข้าร่วมโดยมีนาย Nos Sles ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา เป็นแขกพิเศษ ซึ่งในส่วนของคณะผู้แทนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาไทยจำนวน 3 คนจากผลงานการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแม่น้ำโขงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นส. มารียา เอี่ยมลออสุข  นศ. ป. โทจาก ม. Shanghai Traditional Medicine นส. เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว นศ. ปริญญาเอกจาก ม. East China Normal และนายวัชรพล บุรพงศ์บัณฑิต นศ. ป.โท จาก ม. Anhui  โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญดร.จรัสดาว คงเมือง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

       โครงการค่ายฤดูร้อนนี้มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในหมู่นักศึกษาประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และกระตุ้นศักยภาพในการวางแผนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการแม่น้ำโขง โดยผู้จัดได้แบ่งกำหนดการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขง ซึ่งนักศึกษาจากทุกประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงานและความคิดเห็นของตนในที่ประชุม เช่น นายวัชรพลฯ ได้นำเสนอเรื่อง Mekong River and environment management ซึ่งสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอันมาก และ (2) การทัศนศึกษาในพื้นที่จริง รวมทั้งการเยือนจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำโขง การพักแรมในเต๊นท์กลางหุบเขา

       ค่ายครั้งนี้ได้สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมถึงความสำคัญและบทบาทของตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก อีกทั้งเป็นโอกาสให้เยาวชนได้สร้างมิตรภาพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคต 

รองกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายฤดูร้อนเยาวชนนานาชาติ 2015

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการค่ายฤดูร้อนเยาวชนนานาชาติ 2015

ตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละประเทศนำน้ำจากแม่น้ำโขงในประเทศของตนบรรจุขวดแล้วนำมาเทลง ณ จุดต้นกำเนิด

คณะผู้แทนไทย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขง

ตัวแทนเยาวชนไทยเสนอผลงานและแสดงความคิดเห็นระหว่างการสัมมนา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาเมือง Yushu


------------------------------------------------------