กิจกรรม

 
 
08/03/2017

คณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่  ณ นครเซี่ยงไฮ้            ได้ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ (ตท.19) พร้อมคณะฯ รวม 38 คน           ซึ่งมาเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ้ที่มี         ผลกระทบต่อประเทศไทย พร้อมตอบข้อซักถามของคณะ


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเสนาธิการทหาร และคณาจารย์ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

1

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยายสรุปภาพรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านการเมืองการปกครอง ความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ความสัมพันธ์ไทย-จีน ข้อมูลโดยสังเขปของนครเซี่ยงไฮ้ แผนยุทธศาสตร์สู่การเป็น 4 ศูนย์กลางระดับโลก แผนงานและเป้าหมายการพัฒนาของนครเซี่ยงไฮ้ในปี 2560 จุดแข็งและจุดด้อยของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งคณะมีความสนใจเป็นอย่างมาก และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ทหารต่อไป

                                     

ภาพบรรยากาศการบรรยาย