กิจกรรม

 
 
28/07/2017

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับนายหวง ซีเฉียง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจียงซู ประธานฝ่ายเจียงซู ในการประชุมคณะทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Sofitel Galaxy Nanjing นครหนานจิง มณฑลเจียงซู  โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้  ผู้เข้าร่วมฝ่ายเจียงซูประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลเจียงซู

การประชุมคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสานต่อความคืบหน้าของการดำเนินงานจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดกิจกรรมและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว การศึกษา การเกษตร การค้า การลงทุน วัฒนธรรม สาธารณสุข เมืองพี่เมืองน้อง กงสุล และการกีฬา ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น

การประชุมคณะทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับท้องถิ่นจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับจีนในภาพใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยมีจุดเด่นที่ความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่