กิจกรรม

 
 
12/03/2018

รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ หารือกับ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณทิตวิทยาศาสตร์จีน

     

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 น.ส. รณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบหารือกับ นาย Jun Wei Wang รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณทิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) โดยปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงนาม MOUความร่วมมือด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและขนาดกลางร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของไทยอีกด้วย โดยรักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความพร้อมในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันฯ และจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย–จีน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

    รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปร่วมกับนาย Wang Jun Wei รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณทิตวิทยาศาสตร์จีน และคณะเจ้าหน้าที่

รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้หารือร่วมกับ นาย Wang Jun Wei รองผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือ (กรุงเทพฯ) สถาบันบัณทิตวิทยาศาสตร์จีน