กิจกรรม

 
 
15/08/2018

รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 58

        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 58 จำนวน 38 คน นำโดยนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมาเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ

          รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจีน แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจภายในระยะเวลา 5 ปีพร้อมกับการผลักดันยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง การส่งเสริมบทบาทเชิงรุกระหว่างประเทศใน  การเป็นเจ้าภาพจัดงาน China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ และการขึ้นเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของจีน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากนั้นได้ถาม-ตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนไทย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์เรือล่มที่ จ. ภูเก็ต การค้าการลงทุนระดับ SME ในประเทศจีน การนำความรู้ เทคโนโลยีที่นำสมัยของเซี่ยงไฮ้ไปปรับใช้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ตลอดจนแนวโน้มความร่วมมือต่างๆ ระหว่างไทย-จีนในอนาคต

หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง เป็นหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 58 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความจำเป็นในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะขั้นสูงด้านการบริการงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน    โดยการมาศึกษาดูงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมฟังและอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ เรียนรู้ถึงการวางแผนการบริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศจีน รวมทั้งบูรณการความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองเพื่อยกระดับองค์กรให้ก้าวหน้าทัดเทียมสากล


รักษาการกงสุลใหญ่ฯ บรรยายเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้โดยสังเขป

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ ฟังวิดีโอการบรรยายแนะนำเซี่ยงไฮ้


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ ซักถามในหัวข้อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้