กิจกรรม

 
 
04/09/2018

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมงานส่งเสริมนักลงทุนจีนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง

หลักชัยเมืองยางและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นศักยภาพของนักธุรกิจเมืองเวินโจว ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจหัวก้าวหน้าที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากที่สุด จึงได้เชิญทีมเศรษฐกิจของ สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้  เข้าร่วมงานส่งเสริมและเชิญชวนนักลงทุนจีนเข้าร่วมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กสญ. ได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมลงทุนใน EEC ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับนโยบาย BRI ของจีนได้เป็นอย่างดี โดยไทยและจีนมีความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โครงการ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราจะช่วยผลักดันเป้าหมายประเทศไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม (value-based economy) อัตราการเติบโตของ GDP ไทยในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4 และไทยมีภูมิศาสตร์ที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม เชื่อมโยง CLMVT และเป็นสะพานเชื่อมโยง “two oceans” ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ACMECS Master Plan และกลไกอนุภูมิภาค Mekong - Lancang Cooperation และ Boao Forum ที่ผู้นำของจีนผลักดัน การลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของทั้งสองประเทศ

นอกจากนั้น นายจักรรัตน์ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ปทท. (กนอ.) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ และ น.ส. อารีย์ งามศิริพัฒนกุล กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับ งานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนใน EEC แก่นักธุรกิจชาวเวินโจว โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs โดยมีผู้ประกอบการจีนสนใจสอบถามประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิพิเศษทางภาษี สิทธิในการถือครองที่ดิน สาขาธุรกิจที่ไทยต้องการ จุดเด่นในการลงทุนในไทย เช่น สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน โอกาสและภาพรวมการลงทุนของผู้ประกอบการจีนใน EEC โครงสร้างพื้นฐาน connectivity ในภูมิภาค และการเชื่อมโยงนโยบาย BRI 

เมืองเวินโจวเป็นเมืองแห่ง Entrepreneurship ของจีน มีประชากร 9 ล้านคน GDP 8.08 หมื่นล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ชาวเวินโจวมีอุปนิสัยรักการทำธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจร้อยละ 99 ของเมืองมาจากภาคเอกชน หรือ SMEs โดยรัฐบาลท้องถิ่นส่งเสริมการทำธุรกิจในกลุ่ม Strategic Emerging Industries อาทิ การลงทุนในด้านนวัตกรรมดิจิทัล พลังงานสะอาด และอุปกรณ์การผลิตขั้นสูง นอกจากนี้ มีการจัดตั้งสมาคมธุรกิจไทย-เวินโจว เมื่อปี 2559 ปัจจุบันมีนักธุรกิจจากเมืองเวินโจวทำธุรกิจและลงทุนในไทยแล้วกว่า 2,000 ราย ในสาขาต่าง ๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ ยา เคมีภัณฑ์ และเครื่องนุ่งหุ่ม

ภาพบรรยากาศภายในงานส่งเสริมนักลงทุนจีนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง