กิจกรรม

 
 
29/11/2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. และหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. และหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ 

 

เมื่อ 31 ต.ค. 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. โดยมี ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีการหารือในประเด็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรร่วม (double degree program) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนในสาขาต่างๆ อาทิ การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม เป็นต้น โดย กสญ. ได้กล่าวว่า สกญ. พร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานในการริเริ่มหรือสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและจีนต่อไป

--------------------------------------------