กิจกรรม

 
 
05/04/2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ดำเนินโครงการเชิญมิตรประเทศเยือนไทยและเชิญผู้แทนจากมณฑลอานฮุยเข้าร่วมโครงการฯ


   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ดำเนินโครงการเชิญมิตรประเทศเยือนไทยและเชิญผู้แทนจากมณฑลอานฮุยเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลอานฮุย เป็นหัวหน้าคณะ โดยคณะได้เข้าร่วมการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อเพื่อการขยายโอกาสความร่วมมือในอนาคต ได้แก่ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ICONSIAM นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมไทยที่สยามนิรมิตร และได้เยี่ยมชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาไทยอีกด้วย          

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเชิญมิตรประเทศเยือนไทยคณะผู้แทนมณฑลอานฮุยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการด้านการลงทุนภายใต้สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรของไทย การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและโอกาสความร่วมมือทางการเกษตรไทย - จีนในอนาคต

คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย และโอกาสความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับจีนในอนาคต    


คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยได้เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้า ICONSIAM และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยได้เข้าเยี่ยมคารวะ พ.ต.ท. มล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย - จีน
คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยได้เยี่ยมชมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงหมู่บ้านเกาะกลาง
คณะผู้แทนมณฑลอานฮุยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและได้ทดลองลงสีผ้าบาติกและชมผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
คณะผู้แทนมณฑลอานอุยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านเกาะกลาง