กิจกรรม

 
 
08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา เข้าร่วมประมาณ 120 คน

ก่อนเริ่มพิธีฯ ผู้เข้าร่วมงานได้ชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจบริเวณ    โถงกลางอาคารที่ทำการ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพพร้อมกันเมื่อปรากฏพระองค์และหลังดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญบารมี  จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ เปิดดอกไม้ธูปเทียนแพกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับนายกรัฐมนตรี โดยหลังจากทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผู้เข้าร่วม  ต่างร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” สามครั้งตามนายกรัฐมนตรี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   ก่อนสิ้นสุดพิธีในเวลา 19.00 น.

ทั้งนี้ การจัดพิธีฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม และสมพระเกียรติ ยังความปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคนโดยถ้วนหน้า