กิจกรรม

 
 
27/05/2019

การหารือร่วมกับคณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฉางโจว วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

การหารือร่วมกับคณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฉางโจว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

**********************************************

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจง จิ่ง คณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฉางโจว ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งคณบดีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และหารือประเด็นความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฉางโจวกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย

ในปี 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ และมหาวิทยาลัยฉางโจว ได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษา (Thai Corner) ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งทางด้านวิชาการ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์และค่านิยมไทย โดยมหาวิทยาลัยฉางโจวได้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและนักศึกษาระยะสั้นกับสถาบันการศึกษาไทย อาทิ โรงเรียนมงฟอร์ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีกว่า 18,000 คน ในมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนวิชาไทยศึกษาเป็นวิชาเลือกได้ตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และมหาวิทยาลัยฉางโจวได้หารือร่วมกันในการจัดงาน Thai Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยฉางโจวตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีน และบุคคลทั่วไป โดยในปีนี้คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 

ในโอกาสนี้ ทางคณบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณ สกญ. ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยฉางโจวเป็นอย่างดี และหวังว่าจะมีการขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย–จีน ระหว่างมหาวิทยาลัยฉางโจวและสถาบันการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะนำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. ในโอกาสต่อไป

กสญ. หารือร่วมกับคณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยฉางโจว

คณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฉางโจว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ กสญ.

คณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยฉางโจว มอบของที่ระลึกให้ กสญ.

คณบดีคณะการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฉางโจว ถ่ายภาพร่วมกับ กสญ. และผู้แทน สกญ.