กิจกรรม

 
 
25/06/2019

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะ “นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

          

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ 

ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมให้การต้อนรับคณะ “นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการเรียนรู้ประเทศ

อาเซียน +3 เพือเรียนรู้ถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งระบบการศึกษาของจีน จำนวน 47 คน นำโดย รศ. นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ 

ซึ่งมาเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาของจีน นครเซี่ยงไฮ้ ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

และมุมมองของไทย 


กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และบรรยายสรุปภาพรวมข้อมูลพื้นฐานและเศรษฐกิจจีนและนครเซี่ยงไฮ้ ภาพรวม

ความสัมพันธ์ไทย - จีน สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ก่อนจะเปิดโอกาสให้

นิสิต  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหลังจบการบรรยาย อาทิ (1) การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของจีน (2) การประยุกต์

ใช้ AI ในเชิงการแพทย์ นโยบายด้านประชากรของจีน เช่น การปรับใช้ Big Data และ AI  เข้ามาช่วยควบคุมพฤติกรรมของประชาชน 

(3) นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมืองเพื่อลดมลพิษ (4) โอกาสและผลกระทบที่ไทย

จะได้รับต่อนโยบาย BRI เช่น ไทยเองจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องตั้งรับต่อ

ผลกระทบที่จะทำให้ไทยเสียประโยชน์ ตลอดจนภาคเอกชนก็ต้องเร่งพัฒนาให้ควบคู่กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วย และ 

(5) ปัจจัยที่ทำให้จีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การตั้งเป้าหมายแล้วทำได้จริง ทำอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความเข้มงวดของกฎหมาย 

เป็นต้น    


ทั้งนี้ ตัวแทนนิสิตฯ ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฯ ที่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรับฟังบรรยายในครั้งนี้ 

โดยได้เน้นย้ำว่าจะนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับในไปใช้ประโยชน์ต่อยอดต่อไปในอนาคต


          

          


**********************************