กิจกรรม

 
 
26/06/2019

กงสุลใหญ่ฯ ต้อนรับคณะสนง. ก.พ. และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA


          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้นำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนานวัตกรรมของนครเซี่ยงไฮ้”
          ทั้งนี้ในการบรรยายได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลใกล้เคียง ความเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนจากอดีตสู่ปัจจุบัน การผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในภาคธุรกิจ โดยในช่วงท้ายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามกับผู้ร่วมคณะ