กิจกรรม

 
 
22/06/2011

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับฟังบรรยายสรุป

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การขนส่งระบบราง และ ผังเมืองของจีน ให้แก่คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและพลังงาน แห่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (สทซ.) ได้เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับด้านพลังงานของจีนให้แก่คณะด้วย

     ในการบรรยาย กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟของจีน โดยเฉพาะพัฒนาการของรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน ตลอดจนการวางผังเมืองของนครเซี่ยงไฮ้ และยังได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างจีนและไทย ทั้งในแง่ระบบการปกครองและระบบกฎหมาย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับใช้โมเดลการพัฒนาด้านระบบรางและผังเมืองของจีนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

     นอกจากนี้ คณะสภาที่ปรึกษาฯ ยังสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ จากกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการ สทซ.หลากหลายประเด็น และภายหลังการบรรยาย คณะสภาที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการ สทซ.สำหรับข้อมูลที่หลากหลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งจะนำกลับไปวิเคราะห์และทำรายงานเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป