กิจกรรม

 
 
15/10/2012

กงสุลใหญ่บรรยายเรื่อง “การทำธุรกิจในจีน” ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 35 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้” และ “การทำธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน”

          
 

นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เริ่มต้นการบรรยายโดยแนะนำถึงภารกิจหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ (ซึ่งดูแลศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ด้วย) ฝ่ายวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายกงสุล โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บูรณาการการทำงานกับทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานการบินไทย เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของไทยในพื้นที่
มาโดยตลอด

            หลังจากการเรียนรู้สภาพโดยรวมของนครเซี่ยงไฮ้ผ่านการชมวีดีทัศน์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำขึ้น กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการลงทุน/การทำธุรกิจในจีน โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนในภาพรวมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสของธุรกิจ โดยในปัจจุบันตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จีนเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ต้องทำการวิเคราะห์นโยบายของแต่ละมณฑล ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามศักยภาพของแต่ละท้องที่ ทั้งนี้ การลงทุน/การทำธุรกิจในจีนจำเป็นจะต้องศึกษาเจาะลึกในแต่ละพื้นที่ โดยต้องทำการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ามาลงทุน/ทำธุรกิจในจีน

                 

            

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ได้เน้นย้ำถึงข้อควรระวังสำหรับการทำธุรกิจในจีน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบของจีน เช่น การเปลี่ยนนโยบายจากที่ดินอุตสาหกรรมเป็นที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อสินค้าจากจีนแล้วไม่ได้ตามสเปคที่ต้องการ การแฮ็กอีเมล์เพื่อหลอกให้โอนเงินค่าสินค้าไปยังอีกบัญชีหนึ่ง หรือการปลอมแปลง/ก็อปปี้ตราสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้ามาทำการค้าในจีนแล้วไม่จดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

ในช่วงท้าย กงสุลใหญ่ฯ ยังได้แนะนำบทบาทของศูนย์ขอมูลธุรกิจไทยในจีนและเว็บไซต์ www.thaibizchina.com  ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการค้า/การลงทุนของผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีน ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกงสุลใหญ่ฯ กงสุลเศรษฐกิจ และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฯ ถึงเรื่องโอกาสการประกอบอาชีพในจีนสำหรับคนไทย กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในจีน ความสนใจสำหรับการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการจีน และการสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน (FTA) เป็นต้น


          


คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ให้ข้อมูลเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้และคำแนะนำในการลงทุน/ทำธุรกิจในจีน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาดูงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

_________________________

 

จัดทำโดย นายภัทร บุญญลักษม์ (นปร.5) เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้