กิจกรรม

 
 
27/11/2012

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟูตั้น

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้พบหารือกับ Professor Yang Yuliang อธิการบดีมหาวิทยาลัย Fudan (ฟูตั้น) นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยมี Professor Chen Yinzhang ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ และ ผอ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือด้วย

     มหาวิทยาลัยฟูตั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย ในปี 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยฟูตั้น และทรงรับการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์สาขาประวัติศาสตร์ ในปี 2552 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จเยือนมหาวิทยาลัย และทรงรับการถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์สาขาเภสัชศาสตร์

     ในด้านวิชาการ ม.ฟูตั้นมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ ความร่วมมือกับ ม. เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. ธรรมศาสตร์

     ม.ฟูตั้นมีสถาบันวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลายสถาบันที่เปิดรับนักวิชาการจาก ตปท. มาทำวิจัยระยะสั้นหรือทำวิจัยร่วม อาทิ International Center for Studies of Chinese Civilization, Fudan Development Institute, The Center of BRICS Countries Studies ซึ่งเน้นการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา และทาง ม. ฟูตั้นมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักวิจัย หากนักวิจัยไทยสนใจสามารถส่งข้อเสนอหัวข้อการวิจัยให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาได้