กิจกรรม

 
 
06/05/2013

กงสุลใหญ่ฯ นำคณะรองผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง คนที่ 1 เยือนประเทศไทย

          กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำรองผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง คนที่ 1 (นายก่ง เจิ้ง) และคณะผู้บริหารระดับสูงของมณฑลเจ้อเจียง เยือนประเทศไทย โดยได้นำคณะเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการต่างๆ ของไทย และเข้าร่วมงานสัมมนาจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย-เจ้อเจียง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเจ้อเจียงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


         

          โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับรองผู้ว่าการฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องที่จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

·         ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยจะร่วมกัน 1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านศุลกากร และการตรวจสอบและกักกันโรคไทย-เจ้อเจียง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาหารือในกรณีที่เกิดปัญหา ซึ่งเป็นการช่วยลดอุปสรรคด้านการค้า และ 2) ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจของกันและกัน โดยการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

·         ด้านการท่องเที่ยว จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ของไทยให้ชาวเจ้อเจียงรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ จ.ระยอง ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเจ้อเจียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาวเจ้อเจียงที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีคุณภาพมากขึ้น

·         ด้านวัฒนธรรม จะร่วมกันส่งเสริม 1) อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งทั้งไทยและเจ้อเจียงต่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ ละคร และแอนนิเมชั่น โดยทั้งสองฝ่ายจะสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบันเทิง และจะประสานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในมณฑลเจ้อเจียงต่อไป  และ 2) ความร่วมมือด้านศาสนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและมีสถาบันสอนศาสนาที่มีชื่อเสียง โดยจะพิจารณารูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม อาทิ การแลกเปลี่ยนด้านการสอนพุทธศาสนาระหว่างสถาบันสอนศาสนาของไทยและเจ้อเจียง เป็นต้น

·         ความร่วมมือในกรอบเมืองพี่เมืองน้อง ระยอง-เจ้อเจียง เห็นพ้องกันจะส่งเสริม 1) การท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ จ.ระยองให้ชาวเจ้อเจียงรู้จักมากยิ่งขึ้น 2) ด้านการศึกษา โดยผลักดันความร่วมมือโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้องระยอง-เจ้อเจียง ให้เป็นรูปธรรมในโอกาสแรก  3) การมีแผนงานและงบประมาณรองรับอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป


ทั้งนี้ บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเอง โดยต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน และต่างเชิญให้อีกฝ่ายเยือนประเทศ/มณฑลของตนในโอกาสต่อไป


นอกจากนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 รองผู้ว่าการฯ ได้พบหารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันส่งเสริมการนำเข้าผลไม้คุณภาพดีของไทยสู่มณฑลเจ้อเจียง เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างการนำเข้า-ส่งออกของรัฐบาลจีน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้ามีคุณภาพของชาวมณฑลเจ้อเจียง โดยสามารถร่วมมือกันในเรื่องกระบวนการศุลกากร และการตรวจสอบและกักกันโรค อีกทั้งร่วมกันผลักดันจุดนำเข้าผลไม้ไทยใหม่ๆ เช่น ผ่านท่าเรือหนิงโปของมณฑลเจ้อเจียง อีกทั้งจะร่วมมือกันส่งเสริมการนำเข้าข้าวไทยสู่มณฑลเจ้อเจียง เนื่องจากเจ้อเจียงไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับการบริโภคภายใน และชาวเจ้อเจียงมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น  ซึ่งทั้งข้าวและอาหารไทยสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ โดยทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนเข้าใจในตัวสินค้าของไทยมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น รองผู้ว่าการฯ ได้เป็นประธานของฝ่ายจีนในการเปิดงาน ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (นายกว่าน มู่) และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ CCPIT ประจำมณฑลเจ้อเจียง ได้ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย โดยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทย-จีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ซึ่งงานสัมมนาฯ เป็นโอกาสที่ดีที่ไทย-เจ้อเจียง จะได้พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันต่อไป โดยในงานดังกล่าว มีนักธุรกิจเจ้อเจียงจำนวน 62 ราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมดกว่า 100 คน เข้าร่วม ครอบคลุมภาคเกษตร ประมง โครงสร้างสาธารณูปโภค เหมือนแร่ พลังงาน ก่อสร้าง ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (โดยเฉพาะอาหารแปรรูป อะไหล่รถยนต์ สิ่งทอ อุปกรณ์เครื่องจักร และเวชภัณฑ์) ซึ่งในช่วงเข้า เป็นการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากผู้แทน BOI และในช่วงบ่ายเป็นการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งมีบริษัทไทยกว่า 60 รายเข้าร่วม

หลังจากงานสัมมนาดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการ จ.ระยองในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดย จ.ระยองและมณฑลเจ้อเจียงเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันที่จะร่วมกันส่งเสริมให้ผลไม้ของ จ.ระยองเข้าสู่ตลาดมณฑลเจ้อเจียงมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดเวทีให้ผู้ปฏิบัติและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้พบหารือและทำการจับคู่ธุรกิจกันในโอกาสแรก อีกทั้งจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง ให้ชาวเจ้อเจียงรู้จักมากยิ่งขึ้น และผลักดันความร่วมมือโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ระยอง-เจ้อเจียง ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป


การเยือนประเทศไทยของรองผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียงในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลักดันและดำเนินงานในระดับปฏิบัติต่อไป อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างความประทับใจขอคณะฝ่ายจีนต่อประเทศไทย ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เจ้อเจียงได้เป็นอย่างดี