กิจกรรม

 
 
13/03/2013

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซูเมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2556 กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบหารือกับนายฟู่ จื้ออิ้ง รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซู เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เจียงซู โดยได้นำผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (สทซ.) และรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นคร เซี่ยงไฮ้ (ททท.) เข้าร่วมการหารือ โดยฝ่ายจีนมีรองอธิบดีกรมพาณิชย์ รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และรองประธาน CCPIT ประจำมณฑลเจียงซู เข้าร่วมด้วย

ในการหารือดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ และรองผู้ว่าการฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหลากหลายประเด็น โดยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิติร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ได้ตกลงกันไว้ในช่วงแลก เปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ทั้งในด้านการส่งเสริมค้าการลงทุน การสนับสนุนการท่องเที่ยวและการแผนการเปิดเส้นทางการบินไทย-หนานจิงของ บริษัทการบินไทย การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษา โดยกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ใช้อากาสดังกล่าวขอบคุณมณฑลเจียงซูสำหรับการถวายการรับเสด็จสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อเดือนกันยายน 2555 ด้วย


บรรยากาศการหารือดังกล่าวเต็มไปด้วยไมตรีจิตร โดยเป็นโอกาสอันดีสำหรับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์สำหรับประเทศไทยกับผู้บริหารระดับสูง ของมณฑลเจียงซู อีกทั้งเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานไทยและ หน่วยงานของมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างกันต่อไป