กิจกรรม

 
 
12/06/2013

กงสุลใหญ่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายความสัมพันธ์ไทยจีนแก่คณะกปร.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ไทยจีนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม ตลอดจนบทบาทของเซี่ยงไฮ้ในการเป็นมหานครที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน