กิจกรรม

 
 
25/11/2013

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับสำนักงาน CIQ เซี่ยงไฮ้กระชับความร่วมมือการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยสู่จีน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้กลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานตรวจสอบ ควบคุม และกันกันโรค (CIQ) นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย พร้อมทั้งนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ และนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ กงสุลฝ่ายเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่มีนายหวัง หัวสง(王华雄)รองอธิบดีสำนักงาน CIQ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานฝ่ายจีน

การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมครั้ง 1 สืบเนื่องจากความสำเร็จในการก่อตั้งกลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงาน CIQ เซี่ยงไฮ้เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความร่วมมือภายใต้กลไกดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างสำนักงาน CIQ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้กลไกความร่วมมือมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของผู้นำภาครัฐบาลไทยและจีน ที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น

  

การประชุมครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

(1) การแลกเปลี่ยนรายชื่อสินค้าและปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงการแจ้งข้อมูลกรณีเกิดข้อขัดข้องในการนำเข้าสินค้าเกษตรไทย พร้อมระบุสาเหตุของข้อขัดข้อง เพื่อสามารถร่วมกันดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ของ CIQ เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสามารถแจ้งให้ผู้ส่งออกไทยทราบและปฏิบัติตามได้อย่างทันท่วงที

(3) การแลกเปลี่ยนการศึกษาการปฏิบัติงานของ CIQ เซี่ยงไฮ้ กับด่านกักกันและตรวจสอบสินค้าเกษตรของไทย อาทิ ด่านตรวจสอบและกักกันโรคพืชของกรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมง และด่านตรวจสอบและกักกันปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคของทั้งสองพื้นที่

ทั้งนี้ รองอธิบดี CIQ เซี่ยงไฮ้ยังได้เสนอให้มีการจัดประชุมภายใต้กลไกความร่วมมือนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง และพร้อมให้มีการประชุมเฉพาะกิจ หากฝ่ายไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าสู่นครเซี่ยงไฮ้

  

----------------------------------------