กิจกรรม

 
 
24/02/2014

กงสุลใหญ่ฯ เข้าพบผู้บริหารเมืองโจวซานและเยี่ยมชมศาลาไทย ณ เกาะผู่โถวซาน

               กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยกงสุลฝ่ายวัฒนธรรมได้เดินทางไปยังเมืองโจวซาน ระหว่างวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองโจวซานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปยังเกาะผู่โถวซานเพื่อเยี่ยมชมศาลาไทยซึ่งรัฐบาลไทยได้มอบให้กับเมืองโจวซานและประชาชนชาวจีน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของสองประเทศ ทั้งนี้ ศาลาไทยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากแม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า 3 ปี เนื่องจากรัฐบาลเมืองโจวซานและคณะกรรมการบริหารเกาะผู่โถวซานได้ให้ความสำคัญกับศาลาแห่งนี้อย่างมากจึงดูแลรักษาเป็นอยางดี

-------------------------------------------