กิจกรรม

 
 
05/06/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

        เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสการเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน+3 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2557 

         ในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมภารกิจของทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ในการสนับสนุนและส่งเสริมภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแนะนำบทบาทของศูนย์BIC และเว็บไซต์  www.thaibizchina.com  ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง

           ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับด้านการลงทุนและการทำธุรกิจในจีนกับคณะผู้แทนฯ ซึ่งได้เน้นย้ำถึงโอกาสด้านการลงทุนและการดำเนินธุรกิจการค้าในจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนทำธุรกิจในจีนจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนและติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจีนมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ๆ อยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนต้องมีคู่ร่วมทุนที่น่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ควรเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการด้วยตนเอง  และควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

         นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนสอนภาษาจีนในไทยและโรงเรียนของจีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและบุคลากรของไทยในการร่วมมือกับจีนในอนาคตด้วย

--------------------------------