กิจกรรม

 
 
09/06/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย

           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำนครเซี่ยงไฮ้ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ และข้าราชการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ฝึกปฏิบัติราชการ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าพบหารือกับนายหวัง เลี่ย รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ (CCPIT) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยและสร้างความเชื่อมั่นในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน


           กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยว่าอยู่ระหว่างการปฏิรูปเพื่อสร้างความสมานฉันท์โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนด Roadmap 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พุดคุยกัน (2) ระยะที่ 2 การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโดยฝ่ายกฎหมาย จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี จัดตั้งคณะรัฐมนตรีบริหารราชการ จัดทำรัฐธรรมนูญพร้อมการตั้งสภาปฏิรูป แก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการและเป็นที่ยอมรับ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือเร็วกว่า และ (3) ระยะที่ 3 การเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรมมาปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่าการบริหารระบบเศรษฐกิจของไทยยังคงเป็นไปอย่างเสรี ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน และส่งเสริมการลงทุนทั้งที่มาจากต่างประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่าง ๆ เช่น Moody’s Investor Service ยังคงยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลไทย และ Fitch Ratings ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเดิมสำหรับเครดิตของประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า ไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับบริหารจัดการได้ อัตราการว่างงานต่ำ และเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในอันดับสูง จึงขอให้นักธุรกิจและประชาชนชาวจีนเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในประเทศไทย


          นายหวัง เลี่ย ได้กล่าวขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยมากขึ้น ซึ่ง CCPIT พร้อมจะใช้ช่องทางต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักธุรกิจและประชาชนจีนได้รับทราบ และยืนยันที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องกับประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อจีนในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

------------------------------------