กิจกรรม

 
 
20/06/2014

ไทย-จีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นส. บุษกร พฤกษพงศ์ กสญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน กพ. และสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Administration Institute – SAI) โดยนายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนายหวัง กั๋วผิง ประธานบริหารสถาบันนครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน

     ข้อตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในรูปแบบของ Dialogue Partner โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาวิจัย การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ และความสามารถระหว่างข้าราชการของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ในภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ

     กสญ. ได้แสดงความยินดีที่สำนักเลขาธิการ กพ. และสถาบันบริหารนครเซี่ยงไฮ้ มีความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทั้งสองฝ่าย และได้ใช้โอกาสนี้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย และแนวทางการดำเนินการของ คสช. 3 ขั้น ได้แก่ การสร้างความปรองดอง การจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวและการจัดทำรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมิได้มีผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่อย่างใด

     ในการนี้ นายหวัง กั๋วผิง ประธานสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวขอบคุณ กสญ. ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และแสดงความยินดีที่สำนักงาน ก.พ. ตอบรับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ หลังจากที่คณะจากเซี่ยงไฮ้ได้ไปเยี่ยมเยือนสำนักงาน ก.พ. ในเดือนธันวาคม 2556 พร้อมทั้งได้แสดงเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกัน ในการยกระดับและร่วมมือกันพัฒนาให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     สถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ เป็นสถาบันการพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดของนคร เซี่ยงไฮ้ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมชั้นนำของประเทศ มีเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรมที่ทันสมัยอย่างยิ่ง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันการบริหารนครเซี่ยงไฮ้ได้เข้าไปมีบทบาทและดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาลมาโดยตลอด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ