กิจกรรม

 
 
31/07/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้พบหารือกับคลังจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ สุจิตรานุช คลังจังหวัดสระแก้ว และคณะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสการเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคู่แฝดเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดสระแก้ว กับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน +6 ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะด้านสินค้าการเกษตร อาทิ มันสัมปะหลัง เป็นต้น

ในระหว่างการหารือ กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำบทบาทของทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน แนะนำศูนย์ BIC และเว็บไซต์ www.thaibizchina.com ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง

กงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าของสินค้าเกษตรจากไทยในจีน กับคณะผู้แทนฯ โดยเฉพาะด้านศักยภาพทางการตลาดของประเทศจีนที่มีกำลังซื้อสูง และการทำธุรกิจออนไลน์ของชาวจีนที่มีปริมาณสูงขึ้น ในปัจจุบัน เนื่องจากจีนมีประชากรที่เรียกว่ากลุ่ม “netizen” กว่า 600 ล้านคน ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทยอีกทางหนึ่ง และที่สำคัญยิ่งคือ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความสำคัญยิ่ง และประเด็นนี้จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดรวมถึงการติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งสองประเทศต่อไป

*********************************************