กิจกรรม

 
 
07/10/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ พบหารือผู้บริหาร ม.เจ้อเจียงและพบปะนักเรียนไทยในเมืองหางโจว

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ศาสตราจาย์ ดร. หวัง ลี่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และพบปะพูดคุยกับนักเรียนไทยในเมืองหางโจว ในโอกาสนำคณะกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เดินทางไปให้บริการประชาชนที่เมืองหางโจว

รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ศ.ดร.หวัง ลี่

     รองกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับ ศ.ดร.หวัง ลี่ เกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ที่ม.เจ้อเจียงมีกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น พร้อมทั้งขอขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี และได้นขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การขอวีซ่า การจัดทำเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เป็นต้น และแจ้งว่ายินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือทุนการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

ภาพบรรยากาศการหารือ

     หลังการหารือกับผู้บริหาร ม.เจ้อเจียง รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการกงสุลสัญจร ณ นครหางโจว 2557 ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาร่วมงานทั้งสิ้น 128 คน โดยรองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาไทย และพูดคุยซักถามถึงปัญหาการเรียน และการใช้ชีวิตในประเทศจีน นอกจากนี้นางสาวเกศริน พนารังสรรค์ กงสุลฝ่ายวีซ่า นิติกรณ์และการคุ้มครองคนไทย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน การจดทะเบียนและนิติกรณ์ต่างๆ และก่อนพิธีปิดรองกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนและเกียรติบัตรแก่สมาคมนักเรียนไทยในนครหางโจว รุ่นแรก ที่ปฏิบัติภารกิจครบวาระ 1 ปี ในนามของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนหน้างาน

รองกงสุลใหญ่ฯ รณพพัณณ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รองกงสุลใหญ่ฯ มอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนแก่สมาคมนักเรียนไทยในหางโจว

รองกงสุลใหญ่ฯ และทีมงานถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษาไทยในหางโจว