บริการด้านการกงสุล

 
 
         1.กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อสายด่วน ๑๘๕-๑๖๒๖-๘๗๗๖  
2.การรับรองนิติกรณ์เอกสารทุกชนิดใช้เวลาดำเนินการ 3 วันการ (รวมวันยื่นคำร้อง)
3.ผู้ที่มาขอรับบริการหนังสือเดินทางเอกสารเดินทางคนต่างด้าว งานขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร(ยกเว้นการมอบอำนาจ)และงานรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางกงสุล ไม่ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาประกอบการขอรับบริการ ทั้งนี้โปรดนำบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงมาแสดงแทน