การลงทะเบียนเข้าพักอาศัยชั่วคราวของชาวต่างชาติในประเทศจีน

 
 

การลงทะเบียนเข้าพักอาศัยชั่วคราวของชาวต่างชาติในประเทศจีน

            ตามกฎหมายของจีน ชาวต่างชาติที่พักอาศัยชั่วคราวในประเทศจีน จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าพักอาศัย ดังนี้

1.  เมื่อชาวต่างชาติต้องการเข้าพำนักในบ้านของชาวจีน  เจ้าของบ้านหรือผู้พำนักอาศัยต้องนำหนังสือเดินทางและสมุดทะเบียนบบ้านของเจ้าของบ้าน (Host’s resident  booklet) หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิบ้านหรือสัญญาเช่าบ้านพร้อมสำเนา ไปรายงานตัวที่องค์กรรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น (Local public security organ) เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพักอาศัยชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง

2.  หากชาวต่างชาติไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 จะถูกตักเตือนหรือถูกปรับเป็นเงิน 50 หยวนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 หยวน และจะไม่สามารถยื่นขอต่อวีซ่าที่ต.ม.จีนได้