ผ่อนผันราชการทหาร

 
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารมีดังนี้ 

1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สค. 9) 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว และรับรองการแปลถูกต้องแล้ว (นักศึกษาสามารถแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้เขียนตัวบรรจง) 

4. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)