ผ่อนผันราชการทหาร

 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารมีดังนี้ 1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สค. 9) 


2. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง


3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว และรับรองการแปลถูกต้องแล้ว (นักศึกษาสามารถแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้เขียนตัวบรรจง) 


4. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)