หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

 
 

การขอทำหนังสือเดินทาง 

          ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น


หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าหนังสือเดินทาง (5 ปี)

 350 หยวน

ค่าหนังสือเดินทางชั่วคราว (1 ปี)

 125 หยวน

ค่าเอกสาร C.I. (อายุ 30 วัน)

   70 หยวน

ค่าEndorsement หนังสือเดินทาง         

   25 หยวน

ค่ารับรองเอกสาร                                                      

 125 หยวน            

ค่าบัตรประจำตัวประชาชน                             

   25 หยวน          


เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง ประชาชนไทยสามารถนัดเวลาเพื่อมาทำหนังสือเดินทางและการจดทะเบียนต่าง ๆได้ที่หมายเลข
  (86-21) 5260-9899 ต่อ 850