หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน

 
 

การขอทำหนังสือเดินทาง 

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง ประชาชนไทยสามารถนัดเวลาเพื่อมาทำหนังสือเดินทางและการจดทะเบียนต่างๆได้ที่หมายเลข (86-21) 5260-9899 ต่อ 850

visa

กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว

ให้มายื่นคำขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบ ดังนี้

  แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด ใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงพร้อมสำเนา(กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)1 ชุด ใบทะเบียนสมรส/หย่า ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (หากมี)

   ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันมาติดต่อ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จฯ และหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย

   ค่าธรรมเนียม 350 หยวน


   • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้ ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้
    (หรือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติในประเทศไทยไปดำเนินการแทนได้) ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

   บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ัยื่นคําขอด้วยตนเองโดยมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเดินทางมาให้ความยินยอมด้วย พร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

   1. เอกสารของบุตร

    แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข) สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด

     2. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

      สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)

       3. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

        สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)

         ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน นับจากวันมายื่นเรื่อง เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย

         ค่าธรรมเนียม 350 หยวน


         • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้ กรณีที่บุตรได้สัญชาติจีนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของจีนกำหนดว่าบุตรจะไม่สามารถถือสัญชาติอื่นได้ หากปรากฎหลักฐานว่ามีการถือสัญชาติอื่น อาทิ มีหนังสือเดินทางของไทย อาจถูกถอนสัญชาติจีนได้ บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอใบยินยอมที่อำเภอในประเทศไทยหรือที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน (หากอยู่ต่างประเทศ ให้ยื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่พำนักอยู่ได้) แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

         กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (ทุกประเภท)

         ตามระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศจีน กรณีบุคคลต่างด้าวทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องดำเนินการ ดังนี้

          

         1. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายและในหนังสือเดินทางมีวีซ่าประเภทอยู่พำนักเพื่อเรียน หรือทำงาน

             1.1 ผู้ทำหนังสือเดินทางหายต้องไปติดต่อโรงแรมที่พักหรือสถานีตำรวจในเขตท้องที่บ้านพัก เพื่อขอรับเอกสารที่เรียกว่า “หนังสือลงทะเบียน” สำหรับยืนยันสถานที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้ และเขตอาณา  

            1.2 นำหนังสือลงทะเบียนดังกล่าวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย

            1.3 นำ 1) ใบแจ้งความ 2) หนังสือลงทะเบียนฯ  และ 3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือยืนยันการทำงาน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ฯลฯ (สำหรับผู้ที่มาพำนักชั่วคราวในประเทศจีน) หากเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยด้วย

            1.4 นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1500 ถนนหมินเซิง ผู่ตงซินชวี (โทร. 6854 1199) เพื่อติดต่อขอรับใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Confirmation of Reporting the Loss of Passport) ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ หรือแล้วแต่    ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สนง. ตรวจคนเข้าเมือง สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถเร่งดำเนินการให้ได้

            1.5 นำใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Confirmation of Reporting the Loss of Passport) ที่ได้รับดังกล่าว มายื่นแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป

            1.6 นำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปที่สถานีตำรวจในเขตบ้านพักเพื่อลงทะเบียนการเข้าอยู่อาศัย 

         * หมายเหตุ 
                   เอกสาร Confirmation of Reporting the Loss of Passport
          มีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับผู้ที่ต้องดำเนินการเพื่อยื่นเรื่องขอ Residence Permit จะต้องรีบติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับหนังสือเดินทางใหม่ ภายใน 30 วัน จากนั้นจึงนำ Confirmation of Reporting the Loss of Passport และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำเรื่องขอให้ออก Residence Permit ใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก Residence Permit ให้ ตามระยะเวลาที่คงเหลือของใบอนุญาตเดิม

         ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

          


         2. กรณีที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย 


            
         2.1 ให้นำใบแจ้งความที่ได้จากสถานีตำรวจในข้อ 1.2 มายื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมเอกสารดังนี้

         - รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

         - สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

                    เอกสาร C.I. เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางสำหรับเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น และมีอายุ 1 เดือน ซึ่งผู้มายื่นคำร้องสามารถรอรับเอกสาร C.I. ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

             2.2 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการออก C.I. ให้โดยมีค่าธรรมเนียม 70.- หยวน และจะออกหนังสือรับรองหนังสือทางเล่มเก่ากับ C.I ให้โดยมีค่าธรรมเนียม 125.- หยวน เพื่อยื่นให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

             2.3 นำใบ C.I. และหนังสือรับรองดังกล่าว กลับไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 1500 ถนนหมินเซิง ผู่ตงซินชวี (โทร. 6854 1199) อีกครั้ง เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สนง. ตรวจคนเข้าเมือง สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถเร่งดำเนินการให้ได้

         ---------------------------------

           การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้ (คลิ๊ก)

            หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม


            ค่าหนังสือเดินทาง

            350 หยวน

            ค่ารับรองเอกสาร

            125 หยวน

            ค่า Endorsement หนังสือเดินทาง

            25 หยวน

            ค่าหนังสือเดินทางชั่วคราว

            100 หยวน

            ค่าบัตรประจำตัวประชาชน25 หยวน