การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย

 
 

การคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทย


การเดินทางกลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจในการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในเขตอาณา หากต้องการเดินทางกลับไทย ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล หมายเลขโทรศัพท์ (86 21) 5260-9899 ต่อ 813 หรือ อาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053
กรณีเจ็บป่วย
  1. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะช่วยประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เจ็บป่วยตามความเหมาะสม ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล หรืออาจขอให้ญาติติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร 0-2575-1047-9, 0-2575-1051 และ 0-2575-1053
  2. ผู้ป่วยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยจะต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถขึ้นเครื่องบิน และกลับประเทศไทยได้กรณีถูกตำรวจจับ


กรณีถูกจับกุม คุมขัง หรือ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

เมื่อถูกจับกุมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ เจ้าหน้าที่กงสุล จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่จำเลย หรือผู้ถูกกล่าวหาสมควรได้รับ และจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือตามกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงช่วยติดต่อญาติในประเทศไทย หรือติดต่อจัดหาล่าม หรือทนายความให้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามหรือทนายความผู้ถูกจับกุมต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง


ทั้งนี้ ในระหว่างรอการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ผู้ถูกจับกุม ละเว้นจากการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลทางกฎหมาย อาทิ การลงนามในหนังสือรับผิดตามข้อกล่าวหา หรือหนังสือใด ๆ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

กรณีฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๑๘๕-๑๖๒๖-๘๗๗๖