แผนอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉิน

 
 

แผนอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้


1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปนครเซี่ยงไฮ้

      นครเซี่ยงไฮ้ (上海, Shanghai) ตั้งอยู่บนชายผั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน ทิศเหนือติดบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง ทิศใต้ติดกับอ่าวหางโจว ทิศตะวันตกติดมณฑลเจียงซู และเจ้อเจียง ทิศตะวันออกติดกับทะเลตงไห่ เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีแม่น้ำหวงผู่เป็นแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำสำคัญไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร เซี่ยงไฮ้ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะฉงหมิง เกาะฉางซิง และเกาะเหิงซา โดยเกาะฉงหมิงมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด นับเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับสามของจีน เซี่ยงไฮ้มีประชากรรวม 24.15 ล้านคน แบ่งเป็นชนชาติฮั่น และชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ

ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ ได้แก่

1. ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง (Pudong International Airport) และท่าอากาศยานนานาชาติหงเฉียว (Hongqiao International Airport)

2. ท่าเรือสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือไว่เกาเฉียว (Waigaoqiao Port) และท่าเรือน้ำลึกหยางซัน (Yangshan Deep Water Port)

3. สถานีรถไฟสำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Railway Station) สถานีรถไฟสายใต้เซี่ยงไฮ้ (Shanghai South Railway Station) สถานีรถไฟสายตะวันตกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai West Railway Station) และสถานีรถไฟหงเฉียว (Shanghai Hongqiao Railway Station)

2.2 ข้อมูลทั่วไปพื้นที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอานฮุย)

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปมณฑลเจ้อเจียง

          มณฑลเจ้อเจียง (浙江, Zhejiang) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และ ทางใต้ของสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียง มีพื้นที่ทั้งหมด 101,800 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลอานฮุย และเจียงซี และทิศใต้ติดกับมณฑลฝูเจี้ยน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบ และทะเลสาบ แม่น้ำ มณฑลเจ้อเจียงมีชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศ 6,486 กิโลเมตร และเป็นมณฑลที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศ มีจำนวนประชากรประมาณ 54.98 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชนชาติฮั่น มีเมืองหลวง คือ นครหางโจว

ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียง ได้แก่

1. ท่าอากาศยานนานาชาติในนครหางโจว 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจว (Hangzhou International Airport)

2. ท่าเรือสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือหนิงโป (Ningbo Port) และท่าเรือเป่ยหลุน (Beilun Port)

3. สถานีรถไฟในนครหางโจว 2 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟนครหางโจว (Hangzhou City Railway Station) และสถานีรถไฟสายตะวันออกหางโจว (Hangzhou East Railway Station)

2.2.2 ข้อมูลทั่วไปมณฑลเจียงซู

          มณฑลเจียงซู ทิศเหนือติดกับมณฑลซานตง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมณฑลเจ้อเจียง และนครเซี่ยงไฮ้ ทิศตะวันออกเป็นแนวชายฝั่งติดกับทะเลหวงไห่ ทิศตะวันตกติดกับมณฑลอานฮุย มีเมืองหลวง คือ นครหนานจิง (Nanjing) มีประชากรรวม 79.60 ล้านคน (พ.ศ. 2555) ประกอบด้วยชนชาติทั้งหมด 56 ชนชาติ ส่วนมากเป็นชนชาติฮั่น

ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของมณฑลเจียงซู ได้แก่

1. ท่าอากาศยานนานาชาติในนครหนานจิง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิง (Nanjing International Airport)

2. ท่าเรือสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือเหลียนยวิ๋น (Lianyun Port) ท่าเรือหนานจิง (Nanjing Port) และท่าเรือหนานทง (Nantong Port)

3. สถานีรถไฟ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟหนานจิง(Nanjing Railway Station) สถานีรถไฟสายใต้หนานจิง (Nanjing South Railway Station)  สถานีรถไฟสายตะวันตกหนานจิง (Nanjing West Railway Station) และสถานีรถไฟสายเหนือหนานจิง (Nanjing North Railway Station)

2.2.3 ข้อมูลทั่วไปมณฑลอานฮุย

         มณฑลอานฮุย(安徽, Anhui) ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีน ทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง ทิศตะวันตกติดกับมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน ทิศใต้ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกับมณฑลซานตง ซึ่งใกล้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำฮวายเหอ มีเมืองหลวงคือ นครเหอเฝย (Hefei) มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของพื้นที่ประเทศจีน มณฑลอานฮุยมีจำนวนประชากรประมาณ 69.30 ล้านคน โดยได้ชื่อว่าเป็นมณฑลที่ยากจนที่สุดในภาคตะวันออกของจีน ด้วยเหตุนี้ จึงมีแรงงานไหลออกจากมณฑลอานฮุยไปทำงานที่มณฑลใกล้เคียง เช่นงานก่อสร้าง และงานที่ใช้แรงงานอื่น ๆ เป็นต้น

ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของมณฑลอานฮุย ได้แก่

1. สนามบินสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเหอเฝยซินเฉียว (Hefei International Airport) และท่าอากาศยานอู๋หู (Wuhu Airport)

2. ท่าเรือสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือเหอเฝย (Hefei Port) และท่าเรืออู๋หู (Wuhu Port)

3. สถานีรถไฟสำคัญในนครเหอเฝย 3 แห่ง และเมืองอู๋หู 1 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟเหอเฝย (Hefei Railway Station) สถานีรถไฟสายเหนือเหอเฝย (Hefei North Railway Station) สถานีรถไฟ สายตะวันตกเหอเฝย (Hefei West Railway Station) และสถานีอู๋หู (Wuhu Railway Station)

3. จำนวนชาวไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ

     เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑล อานฮุย ซึ่งมีคนไทยรวมทั้งหมดประมาณ 2,300 คน แบ่งรายละเอียดตามเขตมณฑล ดังนี้

3.1 นครเซี่ยงไฮ้ ประมาณ 1,500 คน ประกอบด้วย

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ประมาณ 1,000 คน

- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทยรวมทั้งครอบครัว และผู้ติดตามประมาณ 50 คน

- คนไทยที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจ ลูกจ้างบริษัท ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ที่สมรสกับคนจีนหรือติดตามครอบครัวมาพำนักในนครเซี่ยงไฮ้ประมาณ 450 คน

3.2 มณฑลเจ้อเจียง ประมาณ 400 คน ประกอบด้วยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประมาณ 390 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในนครหางโจว และผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจส่วนตัวประมาณ 10 คน

3.3 มณฑลเจียงซู ประมาณ 300 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นครหนานจิงซึ่งเป็นเมืองหลวง

3.4 มณฑลอานฮุย ประมาณ 57 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นครเหอเฝยซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองอู๋หู

      ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมถึงคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว นักวิชาการและผู้ชำนาญงานต่าง ๆ หรือ นักธุรกิจที่เดินทางมาดูงานหรือติดต่อธุรกิจในระยะสั้น ตลอดจนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะสั้นโดยเฉพาะ ในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของจีน โดยกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพำนักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และไม่แจ้งลงทะเบียนคนไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ


4. ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน

4.1 การจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ

- สำรวจ จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ติดต่อของบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย ชุมชนไทย สมาคมนักเรียนไทย สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

- สำรวจ จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เอกสารราชการ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บ หรือขนย้ายในกรณีฉุกเฉิน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆ โดยเฉพาะสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน

4.2 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

กงสุลใหญ่ฯจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน โดยมีทีมประเทศไทย และนักธุรกิจ หรือคนไทยที่เป็นตัวแทนเครือข่ายร่วมด้วย โดยจะร่วมกันประชุม/หารือ เพื่อประเมินสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ตลอดจนมอบหมายงานและวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมอบหมายหน้าที่และประเภทของงานโดยละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

4.3 การกำหนดจุดรวมตัว

นครเซี่ยงไฮ้

- สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

18, Wan Road, Changning District, Shanghai 200336

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน +86 185-1626-8776

- Super Brand Mall (จุดรวมตัวสำรอง)

168 Lujiazui Road, Pudong District, Shanghai

มณฑลเจ้อเจียง

- มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang Univerrsity)

866 Yuhangtang Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang

มณฑลเจียงซู

- มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)

22 Hankou Road, Nanjing, Jiangsu

มณฑลอานฮุย

- มหาวิทยาลัยครูอานฮุย (Anhui Normal University)

1 East Beijing Road, Wuhu, Anhui

4.4 การวางระบบแจ้งข่าว

       หากเหตุการณ์วิกฤตจนไม่มีความปลอดภัยที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ประสานงานนักศึกษาไทย โทรศัพท์ เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อีเมล์ และช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้คนไทยที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ และเขตอาณาทราบถึงสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำในการอพยพไปรวมตัวกัน ในจุดดังกล่าวข้างต้น ตามวันและเวลาที่กำหนด และจะประกาศหมายเลขติดต่อของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ
5. การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินและเอกสารราชการ

5.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคลากรของสถานกงสุลใหญ่ฯ

- สำรวจสภาพและบริเวณโดยรอบว่ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือไม่

- ประสานกับบริษัทบริหารจัดการอาคารซึ่งควบคุมดูแลความปลอดภัย การจัดเวรยามในทาง เข้า-ออกอาคาร ระบบการเปิด-ปิดประตู และการตั้งกล้องวงจรปิดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในบริเวณสถานกงสุลใหญ่ฯ

- ประสานกับสถานีตำรวจเขตฉางหนิง ซึ่งควบคุมดูแลพื้นที่ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งอยู่

5.2 การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และเอกสารราชการ

- สำรวจบัญชีทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และเอกสารราชการให้เป็นหมวดหมู่

- กำหนดความสำคัญของทรัพย์สิน ชั้นความลับของเอกสารราชการที่จำเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ (จากการจารกรรมและภัยธรรมชาติ) เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลาย

- กำหนดครุภัณฑ์และเอกสารสำคัญที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องนำติดตัวไปด้วย ในกรณีที่ต้องอพยพ ทั้งนี้ จะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์และเอกสารสำคัญดังกล่าวให้กระทรวงฯ เพื่อทราบและ ให้หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาในกรณีฉุกเฉินแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย
กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

การเตรียมความพร้อม 4 ระดับ

1. ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ

ปัจจัยบ่งชี้ สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้เกี่ยวข้อง

การดำเนินการ

1. ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย/ที่อยู่ติดต่ออย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

2. จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านชมรมนักธุรกิจไทย และชมรมนักเรียนไทย

3. ประชาสัมพันธ์โทรศัพท์สายด่วน (Hotline) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

4. กำหนดจุดรวมตัวของนครเซี่ยงไฮ้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และจุดรวมตัวสำรองที่ Super Brand Mall ตลอดจนจุดรวมตัวในเมืองหลวงของมณฑลในเขตอาณา (ดังแผนที่สถานที่ตั้งดังแนบ)

5. จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพทางเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับไทย

5.1 เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ดังนี้

การบินไทย (TG)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

TG663

เซี่ยงไฮ้

07:30

กรุงเทพฯ

11:30

ทุกวัน

TG665

เซี่ยงไฮ้

17:25

กรุงเทพฯ

21:00

ทุกวัน

สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

MU9839

เซี่ยงไฮ้

08:55

กรุงเทพฯ

12:30

ทุกวัน

MU541

เซี่ยงไฮ้

12:25

กรุงเทพฯ

15:50

ทุกวัน

MU9855

เซี่ยงไฮ้

14:25

กรุงเทพฯ

18:05

ทุกวัน

MU9853

เซี่ยงไฮ้

18:30

กรุงเทพฯ

21:55

ทุกวัน

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

เซี่ยงไฮ้

06:50

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

10:15

ทุกวัน

สายการบินเซี่ยงไฮ้ (FM)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

FM839

เซี่ยงไฮ้

08:55

กรุงเทพฯ

12:30

ทุกวัน

FM855

เซี่ยงไฮ้

14:25

กรุงเทพฯ

18:05

ทุกวัน

FM853

เซี่ยงไฮ้

18:30

กรุงเทพฯ

21:55

ทุกวัน

สายการบินจูนเหยา (HO)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

HO1319

เซี่ยงไฮ้

16:05

กรุงเทพฯ

19:15

ทุกวัน

HO1317

เซี่ยงไฮ้

21:20

กรุงเทพฯ

01:00

ทุกวัน

เคนยาแอร์เวย์ Kenya Airways (KQ)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

KQ5251

เซี่ยงไฮ้

12:25

กรุงเทพฯ

15:50

ทุกวัน

สปริงแอร์ไลน์ (9C)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

9C8579

เซี่ยงไฮ้

13:35

กรุงเทพฯ

17:10

ทุกวัน

5.2 เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

สายการบินเซียเหมินแอร์ (MF)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

MF8911

หางโจว

22:55

กรุงเทพฯ

02:00

ทุกวัน

สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

FD569

หางโจว

23:15

กรุงเทพฯ

02:25

ทุกวัน

FD567

หางโจว

12:45

กรุงเทพฯ

15:30

จ,พ,ศ,ส

FD567

หางโจว

12:50

กรุงเทพฯ

16:00

อ,พฤ,อา

สายการบินสปริงแอร์ไลน์ (9C)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

9C8773

หางโจว

21:20

กรุงเทพฯ

00:35

อ,พฤ,ส

9C8773

หางโจว

21:20

กรุงเทพฯ

00:45

จ,พ,ศ,อา

สายการบินไชน่าแอร์ (CA)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

จุดหมายปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

CA715

หางโจว

22:40

กรุงเทพฯ

01:40

พ,ศ,อา

5.3 เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหนานจิง มณฑลเจียงซู

สายการบินมัลดิเวียน (Q2)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

Q2391

หนานจิง

01:00

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

04:30

พุธ

สายการบินสกู๊ต (WX)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

WX87

หนานจิง

20:00

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

22:40

อ,พฤ,ส

5.4 เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเหอเฝยซินเฉียว นครเหอเฝย มณฑลอานฮุย

สายการบินนกแอร์ (DD)

เที่ยวบิน

ต้นทาง

เวลา

ปลายทาง

เวลา

วันที่มีเที่ยวบิน

DD3101

เหอเฝย

20:20

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

23:40

จ,พ,ศ,อา

6. ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบและนำแผนประกาศทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ประชาชนติดต่อได้

7. ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้ดีเสมอ

8. สำรวจ/จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เอกสารราชการ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ เพื่อความสะดวกต่อการจัดเก็บ/ขนย้ายในกรณีฉุกเฉิน


2. ระดับ 2 (สีเหลือง) การเตรียมความพร้อม เมื่อมีสิ่งบอกเหตุ

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะในพื้นที่หรือภูมิภาค

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ

เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ ประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา หรือจุด/พื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย

การดำเนินการ

- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิต

- เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคนไทยทราบถึงแผนอพยพของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเตรียมพร้อมซักซ้อมกับเครือข่ายคนไทยที่กำหนด

- แจ้งให้คนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมหากต้องอพยพออกนอกประเทศ

- เตรียมจัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน (hotline) เพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลแก่คนไทยที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ

- ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานกงสุลใหญ่ฯ
3. ระดับ 3 (สีแสด) กรณีเกิดความไม่สงบในประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด

แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ และเขตอาณา เดินทางออกนอกพื้นที่

ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา

การดำเนินการ

- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประเมินสถานการณ์จากข่าวสาร และหารือกับสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ

- ประสานรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้หรือมณฑลในเขตอาณา เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล

- หารือสถานกงสุลใหญ่อื่นเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานกงสุลใหญ่ของประเทศอาเซียน

- จัดเตรียมน้ำ อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน

- ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทย และผู้ประสานงานชุมชนไทยทราบทุกระยะ รวมทั้งจัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน (hotline) เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลแก่คนไทยและรับแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

- สถานกงสุลใหญ่ฯ สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน

- สถานกงสุลใหญ่ฯ สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งจำเป็นอื่น ๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็นต้องพำนักชั่วคราวในสถานกงสุลใหญ่ฯ

- แจ้งคนไทยในพื้นที่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายคนไทยที่กำหนดไว้

- แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่

- ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย รวมทั้งสายการบินอื่นที่บินกลับประเทศไทย

- กำหนดแผนอพยพคนไทย (โดยแจ้ง/หารือกระทรวงฯ ว่า มีคนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพ คนไทยที่เหลือกลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยหรือไม่)

- เตรียมออกเอกสารในการเดินทางชั่วคราว (C.I.) แทนหนังสือเดินทางแก่คนไทยในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกทำลาย4. ระดับ 4 (สีแดง) กรณีเกิดความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พำนักในประเทศจนถึงขั้นอพยพคนไทยออกนอกประเทศ

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณูปโภค มีการปล้นสดมภ์ ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด มีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้ สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัด หรือยกเลิกทำการบิน

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลืออยู่ออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชั่วคราว

การดำเนินการ

- ตั้งศูนย์อพยพคนไทยที่สถานกงสุลใหญ่ หรือ Super Brand Mall หรือในมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดรวมตัวในมณฑลในเขตอาณาที่มีนักเรียนไทยศึกษาเป็นจำนวนมาก ในกรณีที่ไม่สามารถรวมตัวที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้(หรือกระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ) และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบตลอดเวลารวมทั้งจัดให้มีโทรศัพท์สายด่วน (hotline) เพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนการอพยพ

- ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที

- แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยสถานกงสุลใหญ่ฯ และระหว่างอพยพคนไทย

- ประสานกับสถานกงสุลใหญ่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานกงสุลใหญ่ของประเทศอาเซียน เกี่ยวกับแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

- ออกเอกสารในการเดินทางชั่วคราว (C.I.) แทนหนังสือเดินทางแก่คนไทยในกรณีหนังสือเดินทาง สูญหายหรือถูกทำลาย

- เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการหรือทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ)

- เนื่องจากระยะทางการเดินทางระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาไปยังไทยไม่ไกลมากนัก การเดินทางโดยทางอากาศใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที และการอำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องอพยพดีกว่าประเทศอื่น จึงเห็นควรอพยพกลับประเทศไทยโดยตรง โดยไม่ผ่านประเทศที่สาม

- ในมณฑลอื่น ให้อพยพคนไทยกลับโดยสายการบินตรงได้ทันที หรือให้เดินทางในทางรถไฟความเร็วสูงหรือทางรถยนต์มายังนครเซี่ยงไฮ้ ก่อนจะอพยพกลับไทยต่อไป

- อพยพคนไทยที่เหลือกลับประเทศไทยโดยทางอากาศ และทางน้ำ

ทางอากาศ ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงเป็นท่าอากาศยานหลัก โดยเครื่องบินพาณิชย์ที่ยังเปิดบริการอยู่ และเครื่องบินพิเศษจากไทย

กรณีเครื่องบินพาณิชย์ที่ยังเปิดบริการอยู่

- ประสานกับบริษัทการบินไทยและสายการบินอื่นๆ ที่ทำการบินระหว่างไทยและเซี่ยงไฮ้ เช่น สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ สายการบินจูนเหยา สายการบินสปริง สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินเซี่ยงไฮ้ ให้เพิ่มเที่ยวบินหากจำเป็น

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่ประสงค์จะอพยพกลับประเทศไทยทราบ เกี่ยวกับตารางเที่ยวบินและค่าใช้จ่าย

- ช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย โดยให้ยืมเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งแจ้งกระทรวงฯ หากต้องการงบประมาณเพิ่ม

- หากระบบขนส่งมวลชนใช้การไม่ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดยานพาหนะหรือติดต่อบริษัทเช่ายานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังสนามบินโดยจุดรวมตัวหลักคือ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และจุดรวมตัวสำรองคือ Super Brand Mall

- ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกแก่คนไทย

- รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ

กรณีใช้เครื่องบินพิเศษจากไทย

- แจ้งกระทรวงฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานทหารของไทย

- จัดส่งเครื่องบินพิเศษให้เพียงพอที่จะรับคนไทย

- ประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อขอ Flight Clearance จากทางการจีน

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษ และให้ความช่วยเหลือต่างๆ สถานกงสุลใหญ่ฯจะจัดยานพาหนะ หรือติดต่อบริษัทเช่ายานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังสนามบิน

- ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกแก่คนไทย

- รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ

ทางน้ำ (ในกรณีการอพยพโดยวิธีการอื่น ไม่สามารถดำเนินการได้)

- ประสานกระทรวงฯ เพื่อขอให้ส่งเรือรบจากไทยที่จะรับคนไทย ซึ่งการเดินทางระหว่างเซี่ยงไฮ้และกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 8 วัน

- ประสานหน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อนุญาตนำเรือรบไทยเข้าน่านน้ำจีน

- ประสานกับตัวแทนคนไทยในมณฑลอาณา เพื่อรวมตัวกันยังนครเซี่ยงไฮ้

- ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบเกี่ยวกับการอพยพทางเรือ และให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดยานพาหนะ หรือติดต่อบริษัทเช่ายานพาหนะรับคนไทยที่จุดรวมตัวไปยังท่าเรือ

- ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในการอำนวยความสะดวกแก่คนไทย

- รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับรายชื่อคนไทยที่อพยพ

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย
กรณีภัยโรคระบาดรุนแรง

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มเกิดโรคระบาดรุนแรงในพื้นที่

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ อาจมีการประกาศสภาวะฉุกเฉิน

เป้าหมาย อพยพคนไทยออกนอกพื้นที่โรคระบาด ไปยังที่พักพิงชั่วคราว หรือกลับประเทศไทย

การดำเนินการ

- ตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อติดต่อกับกระทรวงฯ และรับแจ้งจากคนไทยในพื้นที่

- ประกาศเตือนให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถเดินทางไปพำนักกับเพื่อน/ญาติต่างเมือง หรือให้เดินทางกลับประเทศไทย (ในขณะที่ทางการท้องถิ่นยังอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้)

- ประสานกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างชาติ ศูนย์ป้องกันโรค และสิ่งบรรเทาทุกข์ที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดหาให้

- สำรองอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค อาทิ หน้ากาก ยาฆ่าเชื้อ

- หารือสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาติตน

- รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบ โดยเฉพาะเมื่อมีคนไทยป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคระบาด

- อาจตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกพื้นที่

- สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย โดยอาศัยระเบียบ ก.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ต่างประเทศ และแจ้งกระทรวงฯ เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุน

- หารือ/เสนอกระทรวงฯ ถึงความจำเป็นในการอพยพคนไทยกลับประเทศ (โดยอ้างอิงแผนอพยพฯ กรณีเกิดภัยสงคราม)

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย
กรณีภัยพิบัติธรรมชาติ (พายุไต้ฝุ่น/ น้ำท่วม หรือ แผ่นดินไหว)

1.จัดตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวของภัยพิบัติ เช่น พายุไต้ฝุ่น/ น้ำท่วม หรือ แผ่นดินไหว

2. แจ้งเตือนคนไทยผ่านเครือข่ายล่วงหน้าให้ระวังภัย และไม่เข้าไปในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบ

3. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับเครือข่ายและหน่วยงานจีนเป็นระยะ ๆ เพื่อขอคำแนะนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และขอข้อมูลคนไทยที่ประสบภัย หรือติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว หรือรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

4. กรณีมีผู้บาดเจ็บที่เกิดจากภัยพิบัติ หรือติดค้างอยู่ในพื้นที่ประสบภัย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสาน ขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลหรือการอพยพออกจากพื้นที่จากทางการจีนในโอกาสแรก

5. กรณีที่ผู้ประสบภัยไม่มีที่พักอาศัย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดหาที่พักให้ตามสมควร

6. กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต สถานกงสุลใหญ่ฯ จะปรึกษากระทรวงฯ ในการนำส่งศพ หรือฌาปนกิจต่อไป          การประเมินงบประมาณในการในการให้ความช่วยเหลือคนไทย

การประเมินงบประมาณเป็นการจัดเตรียมสำหรับการช่วยเหลือคนไทยประมาณ 2,300 คน มีค่าใช้จ่ายดังนี้

         1. การให้ความช่วยเหลือคนไทยขณะเกิดวิกฤติการณ์/ภัยพิบัติ

             1.1 ค่าอาหาร/น้ำดื่ม (คนละ 150 หยวน × 3 วัน)                                 1,035,000 หยวน

             1.2 ค่าเครื่องนุ่งห่ม (คนละ 200 หยวน)                                                460,000 หยวน

             1.3 ค่าเวชภัณฑ์ และรักษาพยาบาล (คนละ 200 หยวน)                           460,000 หยวน

             1.4 ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว (เหมาจ่ายคนละ 400 หยวน)                            920,000 หยวน

             1.5 ค่าเช่ายานพาหนะ                                                                      400,000 หยวน

             1.6 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                               300,000 หยวน

                                                           รวมทั้งสิ้น                                     3,575,000 หยวน

         2. การอพยพคนไทยกลับประเทศไทย

             2.1 ค่าใช้จ่ายดำรงชีพ ระหว่างรออพยพ                                             1,380,000 หยวน

                       (คนละ 200 หยวน × 3 วัน )

             2.2 ค่าเดินทางบก/เรือ/อากาศ กลับประเทศไทย                                13,800,000 หยวน

                       (คนละ 6,000 หยวน)

                                                            รวมทั้งสิ้น                                  15,180,000 หยวน

                                                                                     หรือ                  91,080,000 บาท 

                       *หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 หยวนเท่ากับ 6 บาท

แผนที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่
      No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336 

แผนที่ตั้ง Super Brand Mall

168 Lujiazui Rd., near Oriental Pearl Tower, Pudong, Shanghai 200012
Tel: (86-21) 6887 7888
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่

      Royal Thai Consulate-General

 No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336
Tel. : (86-21) 5260-9899

     Thailand Business Information Center

(86-21) 5260-9899 ext. 855 , 856
E-mail : thaiconsul.sgh@gmail.com
Website : http//www.thaishanghai.com

Office Hours : Monday to Friday 09.30-12.00 and 13.00-17.30 hrs.
Visa and Consular section : Monday to Friday 09.30-11.30 hrsข้อมูลติดต่อสถานกงสุลใหญ่อาเซียน ณ นครเซี่ยงไฮ้

สำหรับข้อมูลติดต่อสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติทั้งหมด ณ นครเซี่ยงไฮ้ กรุณาเข้าไปชมที่

- ภาษาจีน

http://www.shfao.gov.cn/wsb/node466/node499/node505/node577/u1ai22257.html

- ภาษาอังกฤษ

http://wsb.sh.gov.cn/wsb/2013english/Useful_Information/Consular_Affairs/u1a14340.html

ลำดับ

ชื่อสถานที่

ที่อยู่

หมายเลขติดต่อ

1

Royal Consulate General of Cambodia in Shanghai

The Sapphire Tower, A12 Floor, No.267, Tianmu Zhong Road, Shanghai

(TEL) : 021-51015850
(FAX) : 021-51015866

2

The Shanghai Consular Office of the Socialist Republic of Vietnam Embassy in China

Room 304, Huachen Financial Mansion, No.900, Pudong Ave, Shanghai

(TEL) : 021-68555871
021-68555872

(FAX) : 021-68555873

3

Consulate General of the Republic of Singapore in Shanghai

No.89, Wanshan Road, Shanghai

(TEL) : 021-62785566
(FAX) : 021-62086544

4

Consulate General of the Republic of Philippines in Shanghai

Room 301, Metrobank Plaza Building, No.1160 Yan An Road West, Shanghai

(TEL) : 021-62818020
(FAX) : 021-62818023

5

Consulate General of Malaysia in Shanghai

Room 01&04, Block B, 9th Floor, Dawning Center, 500 Hongbaoshi Road, Shanghai

(TEL) : 021-60900360
(FAX) : 021-60900371

6

Consulate General of the Lao People's Democratic Republic in Shanghai

9th Floor, 355, Wuding Road, Jingan Administrative, Shanghai

(TEL) : 021-62886314
(FAX) : 021-62888679

7

Consulate General of the Republic of Indonesia in Shanghai

Room 1607-1608, Shanghai Mart Building, 2299 Yan An Xi Road, Shanghai

(TEL) : 021-52402321
(FAX) : 021-32565627

ข้อมูลติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเขตอาณา

ลำดับ

ชื่อสถานที่

ที่อยู่

หมายเลขติดต่อ

1

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเซี่ยงไฮ้

No. 1500, Pudong New District Area, Minsheng Road

(TEL) : 021-28951900

(Website) : http://www.mps.gov.cn

2

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มณฑล เจ้อเจียง

No. 35, Hangzhou, Huaguang Road

(TEL) : 0571-87280114

(Website) : http://www.ziq.gov.cn/

3

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มณฑล เจียงซู

No.86, Jiangsu, Nanjing, Gulou District, Zhangjian Road

(TEL) : 025-84420254

(Website) : http://www.njga.gov.cn

4

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มณฑล อานฮุย

No. 6, Hefei, Huo Qiu Road

(TEL) : 0551-2695608

(Website) : http://www.ahga.gov.cn/

ข้อมูลติดต่อสำนักงานการต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และเขตอาณา

ลำดับ

ชื่อสถานที่

ที่อยู่

หมายเลขติดต่อ

1

สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้

No. 1418, Nanjing Xi Road, Shanghai

(TEL) : 021-62565900

(Website) : http://www.shfao.gov.cn

2

สำนักงานการต่างประเทศ มณฑล เจ้อเจียง

No. 25 Santaishan Road, Hangzhou

(TEL) : 0571-87050311

(Website) : http://www.zjfao.gov.cn/

3

สำนักงานการต่างประเทศ มณฑล เจียงซู

No. 313 Zhongshan Bei Road, Jiangsu

(TEL) : 025-83347506

(Website) : http://www.jsfao.gov.cn/

4

สำนักงานการต่างประเทศ มณฑล อานฮุย

No.8 Meishan Road, Hefei, Anhui

(TEL) : 0551-2822960

(Website) : http://www.ahfao.gov.cn/