รายนามกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
 • รายนามกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  List of Consul General of Thailand to Shanghai.
  • นายศรศิลป์ พลเตชา
   Mr. Sornsilp Polteja

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2539 – 2545
   Consul – General 1996-2002
  • นายวิบูลย์ คูสกุล
   Mr. Wiboon Khusakul

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2545 – 2546
   Consul – General 2002 -2004
  • นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
   Mr. Anuson Chinvanno

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2547 – 2549
   Consul – General 2004-2006
  • นายชลิต มานิตยกุล
   Mr. Chalit Manityakul

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พ.ศ. 2549 – 2552
   Consul – General 2006- 2009
  • นายพิรุณ ลายสมิต
   MR. PIROON LAISMIT

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่กันยายน 2552 – เมษายน 2555
   Consul – General 2009 - April 2012
  • นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์
   MISS BUSKORN PRUGSAPONGSE

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 - มกราคม 2558
   Consul – General April 2012 - January 2015
  • นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์
   MRS.PARICHAT LUEPAIBOOLPHAN

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ เมษายน 2558 - 2560
   Consul – General April 2015 - September 2017
  • นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์
   MISS SASIRIT TANGULRAT

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
   Consul – General