สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
10/10/2013

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

                                                         วันที่ 9 ตุลาคม 2556

สวัสดีค่ะ

      ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีภารกิจต่อเนื่องหลายกิจกรรม จึงทำให้ไม่ได้ส่งข่าวให้ท่านทราบเป็นรายเดือน จึงขอรวบยอดแจ้งกิจกรรมที่สำคัญ ๆ

      ขอเริ่มต้นด้วยระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2556 ประเทศไทยได้เข้าร่วมในงานเทศกาลละคร / ภาพยนต์ ระหว่างประเทศ ของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นโอกาสในการเผยแพร่ให้เพื่อนชาวจีนได้รู้จักประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ในปีนี้มีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้ฉายทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ รักจับใจ ยอดมนุษย์เงินเดือน ตี 3 และทองสุก 13 ซึ่งภาพยนตร์เรื่องรักจับใจได้รับคัดเลือกให้ฉายในวันเปิดสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2556 สำหรับดาราภาพยนตร์ที่มาร่วมงานในปีนี้ คือ คุณหนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) ซึ่งแสดงนำในภาพยนต์รักจับใจ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรม “Meet & Greet” ซึ่งคุณหนูนาได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง ทั้งร้องเพลงจีน พูดโต้ตอบเป็นภาษจีน ยังความประทับใจแก่แฟนคลับเป็นอย่างยิ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมในความสามารถพิเศษของคุณหนูนานะคะ

      ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการสัมมนาสำหรับนักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจากท่านทูตวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธรณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าว Keynote Speech รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบคำถามจากนักธุรกิจ โดยมีนักธุรกิจร่วมงานประมาณ 50 คน นอกจากนี้ นายเฉิน จวิน รองอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำนครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้เกียรติไปบรรยายในหัวข้อกฎระเบียบใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยและการทำงานในนครเซี่ยงไฮ้ที่นักธุรกิจไทยควรรู้พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่นักธุรกิจไทยได้รับฟังข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของจีนจากท่านเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจในจีน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจไทยในจีน

      ในเดือนกรกฎาคม 2556 มีข้าราชการในสถานกงสุลใหญ่ฯ ครบวาระประจำการถึง 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่คุณณัฐพล ขันธหิรัญ รองกงสุลใหญ่ฯ คุณนาฏพร นิติมนตรี กงสุล (เศรษฐกิจ) คุณสอาด ด้วงสิริ กงสุล (คลัง) สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการทั้งสามท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด และขอแนะนำข้าราชการที่มารับหน้าที่ใหม่ประกอบด้วยคุณเมธี สุทธิวาสนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ คุณศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุล (เศรษฐกิจ) และคุณทองวิไล ขาววิเศษ กงสุล (คลัง)

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ดิฉันพร้อมด้วยคุณเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Taste of Thailand ณ ห้าง Tesco สาขา Guangxin นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นงานนำเสนอผลไม้ไทยจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะมะพร้าว ลำไย และมะม่วงในราคาพิเศษ แนะนำสินค้า และบริการทดลองชิมฟรี และหลังจากนั้น ได้ไปร่วมงานโครงการครัวไทยสู่โลก “Thailand Kitchen of the World 2013” ที่ Infinity Plaza นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นงานแสดงการประกอบอาหารไทย โดยมีผู้แทนร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมงาน และในงานดังกล่าวมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่งไฮ้ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจของไทย และขยายส่วนแบ่งตลาดการค้าสินค้าประเภทอาหารของไทยและร้านอาหารไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของอาหารไทยในต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจของผู้บริโภคชาวจีนต่อสินค้าอาหารไทยและการบริการของร้านอาหารไทย

      สำหรับในเดือนสิงหาคม ดิฉันได้เข้าพบนายกู้ จวิน รองประธานคณะกรรมการพาณิชย์ นครเซี่ยงไฮ้ และได้เสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับ คณะกรรมการพาณิชย์ ใน 3 ประเด็น คือ 1) ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ นโยบาย/กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของนครเซี่ยงไฮ้และนโยบายทางเศรษฐกิจของไทย โดยมีศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 2) ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหากรณีเกิดข้อพิพาททางธุรกิจโดยขอให้หน่วยงานคณะกรรมการพาณิชย์เซี่ยงไฮ้ช่วยดูแลและให้คำแนะนำสำหรับกรณีที่ภาคธุรกิจไทยประสบปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ 3) ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของกรุงเทพฯ กับเซี่ยงไฮ้ โดยได้หารือแนวทางส่งเสริมให้สาขาธุรกิจที่มีศักยภาพของไทยและนครเซี่ยงไฮ้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกัน

      กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในเดือนสิงหาคม คือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัด Thai Cooking Class ที่โรงแรม Four Seasons ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 โดย 2 วันแรกจัดสำหรับแฟนคลับชาวจีนของสถานกงสุลใหญ่ฯ วันละ 30 คน ส่วนวันสุดท้ายสำหรับสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้รับความสนใจจากกงสุลใหญ่ คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวไปร่วมกิจกรรมอาทิ ออสเตรเลีย โปรตุเกส ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ตุรกี นอรเวย์ เบลารุส อุเบกิสสถาน ยูเครน โคลัมเบีย อาร์เจนตินา มาเลเซีย และบราซิล โดยได้เชิญคุณดาวเรืองฯ เชฟจากร้านกินรี อาหารที่นำเสนอคืออาหารที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ได้แก่ ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ ข้าวผัดสับปะรด และก่วยเตี๋ยวผัดไทย ส่วนของหวาน ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง ทับทิมกรอบ และตะโก้

      ส่วนในเดือนกันยายน 2556 ขอยกให้เป็นเดือนของ “อนาคตของชาติ” สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยฝ่ายการศึกษา ซึ่งมีคุณหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นหัวหน้าฝ่าย ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และมหาวิทยาลัยที่สำคัญในนครเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว และนครหนานจิง โดยดิฉันพร้อมด้วยคุณหัทยาฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และมหาวิทยาลัยหนานจิง เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งฝากให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาของไทยด้วย ซึ่งน่ายินดีที่ทางผู้บริหารล้วนกล่าวชมนักศึกษาไทยว่าตั้งใจเรียนและมีความประพฤติเรียบร้อย และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้พบปะกับนักศึกษาทั้ง 3 แห่ง ซึ่งรวม 3 เมืองมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 600 คน

      ท้ายสุด แต่สำคัญไม่ยิ่งหย่อน กล่าวคือ สถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งเน้นนโยบายเชิงรุก ปลูกรากความสัมพันธ์ โดยผ่าน “เยาวชน” ผู้ได้ชื่อว่าเป็นอนาคตของชาติ ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาไทย-จีน โดยเมื่อเดือนมกราคม 2556 คุณหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะครูและนร.รร.มัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน นครเซี่ยงไฮ้ ไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากผลสำเร็จและผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกิจกรรมในครั้งนั้น ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 นายธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี นำทีมคณะครูและนักเรียน 18 ชีวิต บินลัดฟ้ามุ่งสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20-28 ก.ย. 2556 ที่ผ่านมา

      กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทางการจีนจัดให้นั้น มีตั้งแต่ ภาษา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พลศึกษา โดยเฉพาะวิชากังฟูที่เป็นที่ชื่อชอบของนร. ไทยเป็นอย่างมาก ในขณะที่ทางคณะครูไทยได้จัดกิจกรรม “ภาษาไทย Delivery” สอนภาษาไทยพื้นฐานให้แก่ นร. จีนด้วย นอกจากการได้เยี่ยมชมและเข้าร่วมในชั้นการเรียนการสอนของจีนแล้ว คณะครูและ นร. ยังได้ไปเยือนสถานที่สำคัญต่างๆ ของนครเซี่ยงไฮ้ อาทิ หอไข่มุก เสาส่งสัญญาณทีวีที่เป็นสัญญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

      ในวันที่ 25 กันยายน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคณะครูและ นร. ทั้งฝ่ายไทยและจีนมาเยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาทั้งไทยและจีน โดยดิฉันได้ให้การต้อนรับและแนะนำมหานครเซี่ยงไฮ้แก่คณะผู้มาเยือน ถามตอบปัญหาต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและประสบการณ์ของนักเรียนไทยที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักเรียนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับพวกตน ทำให้ได้เห็นระบบการศึกษาที่เข้มข้นของจีน และเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของจีนสมัยใหม่อย่างแท้จริง เนื่องจากได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวจีนในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

บุษกร พฤกษพงศ์ 


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้