Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

13/01/2016

ข้อแนะนำและขั้นตอนในการสมัครทุน CSC เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในจีน

 

จีนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและใจกว้าง ในแต่ละปี รัฐบาลจีนให้ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติเพื่อให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ทุน CSC ทุนสถาบันขงจื้อ ทุนรัฐบาลท้องถิ่นและทุนของมหาวิทยาลัย วันนี้จะกล่าวถึง ทุน CSC ทุนยอดนิยมของนักศึกษาต่างชาติก่อนเป็นอันดับแรก

        ทุน CSC

                ทุน CSC หรือ China Scholarship Council เป็นองค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน เปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรภาษาระยะสั้น

        ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

         - หาข้อมูลมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ต้องการเรียนจากเว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/Laihua/ หรือ  www.campuschina.org ซึ่งเว็บไซต์มีภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศสให้เลือกอ่าน หากผู้สมัครรู้ภาษาจีนขอแนะนำให้เลือกภาษาจีน เพราะข้อมูลจะทันสมัยที่สุด ควรตรวจสอบรายละเอียดการเปิด - ปิดรับสมัครให้ดี เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครไม่ตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกันยายน - เมษายนของทุกปี

         - ติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เราต้องการเรียน โดยสามารถเข้าไปดูหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ได้จากเว็บไซต์ของ CSC และขอให้ทางมหาวิทยาลัยออกใบตอบรับเข้าศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นส่งเอกสารที่เตรียมไว้ไปยังมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัครทางไปรษณีย์ หมั่นเช็คความเคลื่อนไหวของเอกสารทั้งจากไปรษณีย์และจากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

               

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ใช้ขอรับทุน

                1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/Laihua/

                2. สำเนาเอกสารการจบการศึกษาขั้นสูงสุด ซึ่งได้รับการรับรองเอกสารจากมหาวิทยาลัยที่ออกเอกสาร

                3. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Academic transcripts) ซึ่งได้รับการรับรองเอกสารจากมหาวิทยาลัยที่ออกเอกสาร

                4. แผนการศึกษา / ข้อเสนอการวิจัย (Study Plan / Research Proposal) ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

                5. จดหมายแนะนำ (Recommendation letters) จากระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ

                6. แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (Foreigner Physical Examination Form) ซึ่งดาวน์โหลดจาก

เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/Laihua/dlen.aspx

                7. สำเนาหนังสือเดินทาง

                8. ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่ต้องการสมัคร)

                9. ผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องมีหนังสือรับรองว่ามีผู้ดูแลในเมืองจีน ทั้งนี้ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในส่วนของผู้ดูแลก่อนการส่งใบสมัคร

                10. ใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยในจีนอย่างไม่เป็นทางการ (หากมี)

                - ทาง CSC จะประกาศผลการขอรับทุนประมาณเดือนกรกฎาคม เมื่อทาง CSC อนุมัติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบตอบรับและเอกสาร JW มาให้บุคคลผู้นั้นใช้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

         การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาศึกษาต่อ

         เนื่องจากระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารการสมัคร จนถึงการประกาศผลใช้เวลานานเกือบ 1 ปี กว่าเอกสารตอบรับจะมาถึงมือผู้สมัครประมาณเดือนกรกฎาคม ปลายเดือนสิงหาคมทางมหาวิทยาลัยถึงเริ่มจะเปิดภาคเรียนและให้นักศึกษาต่างชาติลงทะเบียน ผู้สมัครจึงควรใช้เวลาระหว่างรอผลการตัดสินของ CSC ในการเตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนในทุกด้าน รวมทั้งด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากภาษาหลักในการเรียนการสอนใช้ภาษาจีน เพราะในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนอาจพูดเร็วและมีการใช้ศัพท์เฉพาะ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนได้ ดังนั้นควรฝึกฝนภาษาจีนและพยายามหาหนังสือของสาขาที่จะเรียนมาศึกษาล่วงหน้า

               

 

การขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศจีน

เมื่อผู้สมัครได้รับเอกสารตอบรับและเอกสาร JW แล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารยื่นขอรับการตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศจีน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนในประเทศไทย โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศจีน ประเภทนักเรียน (X-Visa) มีดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

2. แบบฟอร์มขอรับการตรวจลงตราสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

4. ใบตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยในจีน

5. แบบฟอร์มขอรับการตรวจลงตรานักเรียนต่างชาติ JW201 หรือ JW202

6. สำหรับผู้ที่ยื่นขอศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเรียนภาษาจีนระยะสั้น เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป

ต้องแนบแบบฟอร์มการตรวจร่างกายจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐเพิ่มเติม

ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารจาก CSC แล้ว ควรรีบดำเนินการยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศจีนและจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเดินทางไปถึงจีนเพื่อลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ตามเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด การวางแผนที่ดี และการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับ “การมีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

 

ฝ่ายการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้