Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

01/03/2018

“ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ” เริ่มฝึกปฏิบัติหน้าที่


            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคของบริษัท Iflytek ซึ่งเป็นธุรกิจ Startup ทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางภาษาและเสียงอัจฉริยะ ได้เริ่มฝึกงานอย่างเป็นทางการที่เขตหลูหยาง นครเหอเฝย โดยทุก ๆ วันจะช่วยงานแพทย์ทั่วไปในการวินิจฉัยและรักษาโรคจำนวนมาก

          นางหูจิ้งหยุน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพชุมชนซวงกัง เขตหลูหยาง นครเหอเฝย ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะที่แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคแก่คนในชุมชนที่มารับการตรวจรักษา ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะจะอาศัยบทสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในการออกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และให้การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว หลังจากแพทย์ได้ดูผลการวินิจฉัยโรคของผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะเรียบร้อยแล้วจะยืนยันความถูกต้อง ซึ่งแพทย์สามารถตรวจดูประวัติการเจ็บป่วยของคนไข้จากผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะได้ และยังสามารถสอบถามกรณีการเจ็บป่วยที่คล้ายกัน แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines – CPG) และยาที่จะใช้รักษาอาการเจ็บป่วยจากผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะได้ด้วย

          ผู้รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจการรักษาพยาบาลอัจฉริยะของบริษัท Iflytek เปิดเผยว่า เมื่อปี 2560 ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ ที่บริษัท Iflytek ร่วมวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัยชิงหัวได้คะแนนการทดสอบในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 96 คะแนน และเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวแรกของประเทศจีนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ บริษัท Iflytek ยังวิจัยและพัฒนาระบบวินิจฉัยและรักษาโรคอัจฉริยะของหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งสามารถอาศัยกระบวนการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในการออกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ และอาศัยข้อมูลจากการสนทนากันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในการวิเคราะห์สถานะของโรคอย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในส่วนของโรคเรื้อรังและกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดโรคอื่น ๆ  ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะสามารถติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยและคนในชุมชนตามแผนติดตามผลที่แพทย์ส่วนตัวกำหนดไว้ ช่วยเหลือแพทย์ในการติดตามสถานะของโรค และจัดการสุขภาพของประชาชน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลทางการแพทย์ขนาดใหญ่ (Big data) เช่น ข้อมูลระเบียนสุขภาพของประชาชน เป็นต้น

          ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะมีความสามารถสูงในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-learning) สามารถเรียนรู้ความรู้ทางการแพทย์ชั้นสูงไปพร้อมกับแผนการวินิจฉัยและการรักษาล่าสุดได้ ในอนาคต ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะจะสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากในโรงพยาบาลระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการให้บริการ ยกระดับประสบการณ์การไปโรงพยาบาลของประชาชน ทำให้ทุกคนได้รับการบริการในการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

 

จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ xinhuanet.com วันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่อง 人工智能全科医生助手“上岗实习”

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ news.hefei.cc วันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่อง “智医助理”实习上岗 未来它将成为医生好帮手

3. รูปภาพประกอบจากเว็บไซต์ sohu.com