Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

28/02/2018

ด่านเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการรองรับการสร้างเมืองแห่งการช้อปปิ้งในอนาคต


          ปัจจุบันมีการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากมายหลายรูปแบบผ่านทางด่านนครเซี่ยงไฮ้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วทางการค้า และรับรองความปลอดภัยด้านคุณภาพของสินค้า สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau)
จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการตรวจสอบและปล่อยสินค้าผ่านด่าน

          จากสถิติตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ของสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ พบว่า ปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้กลายเป็นด่านนำเข้าเสื้อผ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ทั้งประเทศจีน ทั้งนี้ ในปี
2560 ด่านนครเซี่ยงไฮ้นำเข้าเสื้อผ้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,000 ครั้ง มีมูลค่ามากถึง 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการนำเข้าเสื้อผ้าของทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 17 นอกจากนี้ นครเซี่ยงไฮ้ยังดึงดูดแบรนด์ต่างชาติเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเสื้อผ้านำเข้ากว่าร้อยละ 90 เป็นแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงระดับโลก และจากการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างของเสื้อผ้านำเข้าแบรนด์ต่างชาติกว่า 600 แบรนด์ที่มาจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นแบรนด์สินค้าระดับ High-end และแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภครวดเร็ว (Fast-moving consumer goods)

          อย่างไรก็ตาม เพื่อรับประกันว่าเสื้อผ้านำเข้าแบรนด์ดังระดับโลกรุ่นใหม่ล่าสุดในฤดูกาลนั้น ๆ จะสามารถออกสู่ตลาดนครเซี่ยงไฮ้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ ได้ออกมาตรการในการให้บริการเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้า ขยายการควบคุมบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มการควบคุมตรวจตราในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการและหลังดำเนินการ

ไม่เพียงเท่านี้ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น เช่น แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นเขตจิ้งอาน (Jing’an) และเขตอื่น ๆ ให้ทราบเกี่ยวกับคุณภาพของบริษัท
ในเขตที่ปกครองดูแลอยู่ เพิ่มการประสานการทำงานกับหน่วยงานบริหารของรัฐในเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบิน
(Airport Comprehensive Bonded Zone) และเขตฉางหนิง (Changning) เป็นต้น ทำให้สินค้าได้รับปล่อยผ่านด่านอย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องรอนาน

            นอกจากนี้ ได้มีการทดลองรูปแบบใหม่ในการควบคุมจัดการความปลอดภัยด้านคุณภาพกับบริษัทนำเข้าเสื้อผ้าที่มีความน่าเชื่อถือในเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบินผู่ตง จากเดิมที่เมื่อก่อนต้องตรวจสอบเสื้อผ้านำเข้าทั้ง 100% ก็ลดเหลือเพียง 5% และลดระยะเวลาการตรวจสอบให้เร็วที่สุด ให้สามารถปล่อยสินค้าได้ภายในวันนั้น ทั้งนี้ ในปี 2560 เฉพาะเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบินผู่ตงมีจำนวนเสื้อผ้านำเข้ากว่า 4,000 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 40 จึงทำให้มีบริษัทจำนวนไม่น้อยตัดสินใจจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเอเชียแปซิฟิกในเขตการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้

          แต่จากการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่ด่านนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2560 พบว่ายังมีเสื้อผ้านำเข้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,294 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์เสื้อผ้าและของใช้ของเด็กทารก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากตรวจพบสารเคมี อาทิ ฟอร์มาลิน และค่า PH เกินมาตรฐาน ความปลอดภัยของเครื่องจักรไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น เชือกสายรัดหรือชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็ก รวมถึงตรวจพบสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น สารย้อมสี
อะโรมาติกเอมีน (
Aromatic Amines) ที่ละลายได้ เป็นต้น ในส่วนของปัญหาความปลอดภัยทั่วไปที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและติดตาม ทางสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ จะประกาศแจ้งเตือนให้ทราบทันที ตลอดจนเพิ่มปริมาณการตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มตรวจตัวอย่างมากขึ้น และเพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกคืนสินค้า เพื่อดำเนินการจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ประกอบการและบริษัทนำเข้าที่ขาดความสามารถในการบริหารจัดการด้านคุณภาพสินค้า ทางสำนักงานดังกล่าวก็จะสร้างระบบเพื่อควบคุมโดยการใช้รูปแบบ “จัดการกับสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน – เรียกผู้ประกอบการหรือบริษัทพูดคุย – ยกระดับคุณภาพของสินค้า”

          เห็นได้ว่า รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้กำลังทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างนครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการออกมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าของด่านนครเซี่ยงไฮ้ นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้
นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้ง อันเป็นหนึ่งใน 4 แบรนด์หลัก
(เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งการผลิต
เมืองแห่งการช้อป
ปิ้ง และเมืองแห่งวัฒนธรรม) ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวไปสู่เมืองแห่งศูนย์กลาง
การบริโภคระดับนานาชาติ ตามแนวทางที่รัฐบาลกลางได้วางแผนไว้

         

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
ข้อมูลอ้างอิง
1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.chinanews.com เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 检验检疫部门精准
服务“上海购物”
2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.chinanews.com เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 上海口岸推出多项
精准化服务举措 营造贸易通关最优环境
3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ shine.cn เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง Trade firms in Shanghai FTZ tap new scheme to speed up process for imported garments
4. ข้อมูลจากเว็บไซต์
news.10jqka.com.cn เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง 上海市委书记李强:上海要构筑四个方面优势 打响四大品牌