STUDY IN SHANGHAI

 
 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

1. มหาวิทยาลัยฝูตั้น  (FUDAN UNIVERSITY - 复旦大学)           

เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของจีนที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1950 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสูงเป็นอันดับสองของจีน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษหลายสาขาวิชา รวมทั้งมีหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย Fudan กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น MIT หรือ University of Paris 1 ด้วย  

           ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Faculty Members

Full-time Faculty Members

2371

Professors

709

Associate Professors

777

Full-time Researchers

216

Members of the Chinese Academy of Sciences (CAS)

28

Members of the Chinese Academy of Engineering (CAE)

8

  

Full-time Student Enrollment

Undergraduate Students

13067

Master Students

8325

Doctoral Students

4144

International Students

3959

            หลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจ

            1. ปริญญาโทสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน  ซึ่งสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ -- English-instructed Master program (EMA Program) in Chinese Language and Culture จัดสอนโดย Department of Chinese Language and Literature  ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนวิชาที่เหมาะกับพื้นฐานความรู้ ซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตรนี้เปิดสอนสำหรับผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานภาษาและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมจีนปัจจุบัน เพื่อติดต่อค้าขาย ทำธุรกิจกับจีน รวมทั้งสร้างโอกาสให้เข้าทำงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจกับจีนด้วย

             คุณสมบัติของผู้สมัคร จบปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS ระดับ 5 ขึ้นไป

            หลักสูตรนี้ยังเปิดรับผู้สนใจเรียนแบบ non-degree เปิดรับผู้สมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และผู้ที่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

          2. LL.M Program in Chinese Business Law ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักกฎหมาย ผู้บริหารที่สนใจศึกษากฎหมายด้านการค้า การเงิน ภาษีและการลงทุนของจีน หลักสูตรนี้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียน 1 ปี (ไม่รวมระยะเวลาทำวิทยานิพนธ์)  คุณสมบัติของผู้สมัคร --จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สูงกว่า 92 ibt หรือ IELTS สูงกว่า 6.5  

          ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรนี้ประมาณ 160,000 หยวน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

            กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครปลายเดือนพฤษภาคม (สำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วง) และ ต้นเดือนธันวาคม (สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ) 

            นอกจากนี้ Fudan ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในสาขาวิชาอื่น ๆ อาทิ Chinese Economy / Chinese Society/ Chinese Politics and Diplomacy / Chinese History and Culture เป็นต้น

           ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท-เอก

          หลักสูตรที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน

            ปริญญาโท - สาขาศิลปศาสตร์   26,000 หยวน/ปี สาขาวิทยาศาสตร์  30,000 หยวน/ปี สาขาแพทยศาสตร์ 48,000 หยวน/ปี 

          MBA ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร 143,000 หยวน

            ปริญญาเอก - สาขาศิลปศาสตร์ 30,000 หยวน/ปี สาขาวิทยาศาสตร์  37,000 หยวน/ปี สาขาแพทยศาสตร์ 54,000 หยวน/ปี 

           หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  50,000 - 160,000 หยวน/ปี (ไม่รวมถึงหลักสูตรที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)                 

            ค่าสมัคร 800 หยวน

           หลักสูตร Non Degree Program

                หลักสูตรภาษาจีน

            เปิดสอนการฟัง พูด อ่านและเขียน ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี (เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน) ค่าเรียนประมาณ 10,500 หยวนต่อเทอม หรือ 21,000 หยวนต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

            รับสมัครผู้เรียนอายุระหว่าง 16-60 ปี โดยโรงเรียนจะจัดชั้นเรียนตามพื้นฐานความรู้ภาษาจีน โดยแบ่งเป็น 10 ระดับชั้น

            ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เดือนมีนาคม - มิถุนายน / ตุลาคม - ธันวาคม

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจมาลงวิชาเรียนแบบ non-degree ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

             หลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาจีน      

Academic Directions

Majors in Senior Years

Website

Chinese Language and Literature

Chinese Language and Literature, Chinese Language

http://chinese.fudan.edu.cn

History

History, Museology

http://history.fudan.edu.cn

http://www.chm.fudan.edu.cn

Philosophy

Philosophy, Religion

http://philosophy.fudan.edu.cn

Journalism

Journalism, Broadcasting and TV journalism, Mass Communication, Advertising

http://www.xwxy.fudan.edu.cn

Law

Law

http://www.law.fudan.edu.cn

Social Science

Political Science & Public Administration, Public Administration, International Politics, Sociology, Social Work

http://www.sirpa.fudan.edu.cn

http://www.ssdpp.fudan.edu.cn

English Language and Literature

English Language and Literature

http://dfll.fudan.edu.cn

French Language and Literature

French Language and Literature

German Language and Literature

German Language and Literature

Russian Language and Literature

Russian Language and Literature

Japanese Language and Literature

Japanese Language and Literature

Korean Language and Literature

Korean Language and Literature

Economics and Management

Economics, International Economics and Trade, Finance, Public Economics, Insurance, Business Administration, Marketing, Financial Management, Accounting, Management Science, Information Management and Information Systems, Statistics, Tourism

http://www.econ.fudan.edu.cn

http://www.fdsm.fudan.edu.cn

http://tourism.fudan.edu.cn

Psychology

Psychology

http://www.ssdpp.fudan.edu.cn

Mathematical Science

Mathematics and Applied Mathematics, Information and Computing Science

http://math.fudan.edu.cn/

Natural Science

Physics, Chemistry, Applied Chemistry, Biological Sciences, Polymer Materials and Engineering

http://www.physics.fudan.edu.cn

http://www.chemistry.fudan.edu.cn

http://life.fudan.edu.cn

http://www.polymer.fudan.edu.cn

Software

Software Engineering

http://www.software.fudan.edu.cn

Electronic and Information Science

Electronic Information Science and Technology, Microelectronics, Communication Engineering, Electrical Engineering and Automation, Optical Information Science and Technology

http://www.it.fudan.edu.cn

Computer Science and Technology

Computer Science and Technology

http://www.cs.fudan.edu.cn

Material Science

Material Chemistry, Material Physics, Electrical Science and Technology

http://mse.fudan.edu.cn

Mechanics

Theoretical and Applied Mechanics, Aircraft design and Engineering

http://www.mech.fudan.edu.cn

Environmental Science

Environmental Science

http://environment.fudan.edu.cn

Medical

Clinical Medicine (5-year), Clinical Medicine (8-year), Preventive Medicine(5-year), Pharmacy

http://shmc.shmu.edu.cn

http://sph.fudan.edu.cn http://spfdu.fudan.edu.cn

Nursing

Nursing

http://nursing.fudan.edu.cn

M.B.B.S.

Clinical Medicine (6-year, English-medium)

http://shmc.shmu.edu.cn

 

Remarks:

 -  Except the programs which indicate the studying period, all other programs are  4-year programs.

 - Clinical Medicine (8-year) is the Bachelor-Master-Doctor continuing study. While finishing the studies and reaching the requirements of graduation, the student will be granted Doctor of Medicine by Fudan University.

- For detailed information of the programs, please visit the websites.

- This program list is subject to adjustment and will be up to date.

           ทุนการศึกษา

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีโอกาสสมัครขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ทุนรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ และทุนของมหาวิทยาลัย

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างหารือกับโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำในประเทศไทย เพื่อจัดทำความตกลงความร่วมมือเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายของไทยที่จะมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Fudan University 21st Century International Undergraduate Program ด้วย

             ประมาณการค่าใช้จ่าย

                ค่าที่พัก - หากพักในหอพักของมหาวิทยาลัย (หอพักนักศึกษาต่างชาติ) ห้องคู่ ราคา 50 - 60 หยวนต่อวัน ห้องเดี่ยวราคา 50 - 90 หยวน ต่อวัน

               ค่าประกันสุขภาพ  ปีละประมาณ 600 หยวน

   ค่ากินอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปประมาณ 1,500 หยวนต่อเดือน

    มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านชุมชนในนครเซี่ยงไฮ้ บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม การคมนาคมสะดวกทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถไฟใต้ดิน

 ผู้สนใจหลักสูตรต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website ของมหาวิทยาลัย www.fso.fudan.edu.cn

 2. มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้  (SHANGHAI UNIVERSITY - 上海大学)

          มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เดิม ก่อตั้งโดยก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์จีนในปี 1922 เป็นสถาบันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก แต่ต่อมาเนื่องจากการแตกแยกของก๊กมินตั๋งและคอมมิวนิสต์จีนจึงทำให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยหยุดลงไปช่วงหนึ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันก่อตั้งใหม่เมื่อปี 1994 จากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เดิม

           มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เน้นการเรียนการสอนทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในโครงการ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” ปัจจุบันมีทั้งหมด 28 คณะ ใน 2 วิทยาเขต สาขาวิชาสำหรับปริญญาตรี 68 สาขาวิชา ปริญญาโท 131 สาขา และปริญญาเอก 14 สาขา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 26,000 คน ปริญญาโท 8,000 คน นักศึกษาที่เป็นพนักงานระดับผู้บริหาร 7,000 คน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาภาคค่ำ 10,000 กว่าคน และมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,700 คน

2.   สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี ได้แก่  ภาษาจีน  ท่องเที่ยว  เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ*  โฆษณา  ศิลปะ*  ภาพยนตร์*   เคมี   บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล*  คอมพิวเตอร์ *คณิตศาสตร์*  สารสนเทศ* (* สอนระดับปริญญาโทด้วย)

ปริญญาโท ได้แก่   สังคมศาสตร์*  วัสดุศาสตร์* คอมพิวเตอร์*  วิศวกรรม* สารสนเทศ* สื่อสารมวลชน*  ชีววิทยา   บริหาร(* สอนระดับปริญญาเอกด้วย)

             ปริญญาเอก ทฤษฎีควบคุม  คลื่นวิทยุ  วัสดุถาวร พลังงานหมุนเวียน  เครื่องจักร   แม่เหล็กและอิเล็กตรอน

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

     2. ค่าลงทะเบียน 

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน (หยวน)

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

20,000-30,000

เปิดเรียนกันยายน

 

ปริญญาโท

25,000-38,000

ปริญญาเอก

27,500-30,000

เรียนภาษาทั่วไป

17,000

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

2,000/เดือน

 เปิดตลอดปี

3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 50-60  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 60  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 25-50 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

149 ถนนเหยียนฉาง เซี่ยงไฮ้  200072

โทรศัพท์  86-21-56331820 ,  56331839

โทรสาร    86-21-5633318 7

Website:   www. shu.edu.cn

e-mail      cie@shu.edu.cn

3. มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง  (SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY--上海交通大学)

                 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่ทางการเมืองเซี่ยงไฮ้และกระทรวงศึกษาธิการร่วมก่อตั้งขึ้น แต่เดิมจัดตั้งในนามสถาบันหนานหยางในปี 1896 นับเป็นสถาบันเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน  ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 คณะ โรงพยาบาล 2 แห่งและโรงพยาบาลร่วม 12 แห่ง   ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาเอกระดับเกรดเอ 22 แห่ง และเกรดบี 143 แห่ง  ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาโท 179  แห่งและหน่วยงานแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก 23 แห่ง งานวิจัยระดับประเทศ 22 แห่ง ห้องทดลองระดับชาติ 6 แห่ง   ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยระดับชาติ 4 แห่ง  ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี 1 แห่ง   ศูนย์ร่วมมือองค์การอนามัยโลก 2 แห่ง   คณาจารย์  2,800 คน   เป็นราชบัณฑิตของสภาวิทยาศาสตร์15  คน  สภาวิศวกรรมศาสตร์ 18 คน  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับศาสตร์ในโครงการ 973”  7 คน    ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ระดับประเทศ 33 คน

มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,496  คน ปริญญาโท 11,326 คน ปริญญาเอก 4,657 คน นักศึกษาต่างชาติกว่า 2,000 คน นักศึกษาผู้ใหญ่ 8,400 กว่าคน  นักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต 7,000 คน

มหาวิทยาลัยจัดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ 3 ของประเทศมาหลายปี และได้รับรางวัลพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี

1. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี ได้แก่  ภาษาจีน  บริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักร ประมง  ซอฟแวร์  วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  พลังงานกล * เคมี สิ่งแวดล้อม เทคโนชีววิทยา (ศาสตฎหมาย เครื่องจักร ประมง ส* รับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย)

ปริญญาโท ได้แก่  การจัดการทางทะเล  บริหารธุรกิจ    สารสนเทศ  คอมพิวเตอร์     วัสดุศาสตร์  แสง*   ชีววิทยา *  วรรณกรรมโบราณ*   วิทยาศาสตร์  บริหารรัฐกิจ* เครื่องจักร*  ภาษาศาสตร์    พฤกษศาสตร์  กีฬา    วัสดุแปรรูป  (* รับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย)

ปริญญาเอก  พลังงานความร้อน   โครงการแช่แข็ง  นิวเคลีย์  เครื่องวัด ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ   ทฤษฎีควบคุม  เทคโนโลยีการวัด   การออกแบบ  คอมพิวเตอร์  พลังงานไฟฟ้า   

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

     2. ค่าลงทะเบียน 

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน (หยวน)

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

25,500

เปิดเรียนกันยายน

 

ปริญญาโท

29,600

ปริญญาเอก

46,600

เรียนภาษาทั่วไป

25,500

เรียนภาษาระดับสูง

33,800

เปิดเรียนกุมภาพันธ์ และกันยายน 

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

 3,800/ 4 สัปดาห์

เปิดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

 3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 40-85  หยวน/คน/วัน  ห้องเดี่ยว 60-125  หยวน/คน/วัน

ค่าอาหาร 40-50 หยวน/คน/วัน

 4.      วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ประเทศจีน 

1954 ถนนหัวซาน เซี่ยงไฮ้  200030

โทรศัพท์  86-21-62932277

โทรสาร    86-21-62817613

Website:   www. sie.stju.edu.cn

e-mail      iso@sie.stju.edu.cn

4. มหาวิทยาลัยแพทย์เซี่ยงไฮ้   上海中医药大学 (SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITONAL CHINESE MEDICINE)  

                มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งในปี 1956  เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งแรก ๆ หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งอยู่ในเขตผู่ตงและเขตนิคมเทคโนโลยี  มีพื้นที่ 500 กว่าไร่จีน  ทัศนียภาพสวยงาม

            มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้มีบทบาทที่สำคัญในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา งานวิจัย การฝึกปฏิบัติทางการแพทย์แผนจีน  ตลอด หลายทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ศึกษาพัฒนาการแพทย์แผนจีนทั้งในด้านของแพทย์แผนจีนโบราณและแพทย์แผนจีน สมัยใหม่จากงานวิจัยต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศด้วย  มหาวิทยาลัย การแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันที่ใช้ในการฝึกอบรม สำหรับนักวิจัยและอาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆและเป็นสถาบันแห่งชาติ สำหรับมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกในทุกศาสตร์ทางการ แพทย์แผนจีน

 ปัจจุบันนักศึกษาทั้งสิ้น 9,388 กว่าคน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 895 คน มหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจาก 14 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา  เยอรมัน และมีนักศึกษาระยะสั้นกว่า 1,000 คน จาก 30 ประเทศ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  มี โรงพยาบาล 5 แห่งที่เป็นพันธมิตรร่วม โดย 4 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงพยาบาลที่ยอดเยี่ยม ได้แก่โรงพยาบาล Shuguang ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างระดับชาติและได้รับการจัดอันดับให้อยู่หนึ่งในร้อยโรงพยาบาลดีเด่นในประเทศจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนยังเป็นศูนย์ความร่วมมือร่วมกับองค์การอนามัยโลกในด้านการฝึกอบรมการฝังเข็มและการเรียนศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้กับชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างๆ ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยและเชิญนักวิชาการที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากหลายประเทศมาทำงานที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีลักษณะเฉพาะ จนได้รับรางวัลองค์กรทันสมัยจากสภาเมืองเซี่ยงไฮ้ หลายปีติดต่อกัน

1.       สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

          ปริญญาตรี ได้แก่  แพทย์แผนจีน  ฝังเข็ม เภสัชศาสตร์ ภาษาจีน

            ปริญญาโท ได้แก่  ทฤษฎีแพทย์แผนจีน*  การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน*  ประวัติแพทย์แผนจีน  การวินิจฉัยโรค  แพทย์อายุกรรม *   โรคภายใน *  กระดูก ฝังเข็ม*  พื้นฐานการรวมแพทย์แผนจีน-ตะวันตก*  การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนจีน-ตะวันตก*  การปรุงยา  (*  เปิดสอนระดับปริญญาเอกด้วย)

                        ปริญญาเอก  กุมารแพทย์แผนจีน   สูตินารีเวช

            สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

     2. ค่าลงทะเบียน  (หยวน)

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน/คน

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรีภาษาจีน

21,500

เปิดเรียนกุมภาพันธ์ และกันยายน รับสมัครล่วงหน้า 2 เดือน

 

ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์

25,600

ปริญญาโท

33,000

ปริญญาเอก

49,600

เพิ่มเติมภาษา

17,400

เรียนภาษาทั่วไป

29,000

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

9,000/เดือน

 พิจารณาจากจำนวนผู้เรียน

  3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 50  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 20 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

1200 ถนนฉาหลุน  เซี่ยงไฮ้  201203

โทรศัพท์  86-21-51322272  , 51322271

โทรสาร    86-21-51322276

Website:   www. shtcm.com

e-mail      oversea@ shtcm.com

5. มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์(上海财经大学)

   SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS (SUFE)

             มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1917 เป็นมหาวิทยาลัยการเงินแห่งแรกของจีน และมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก แต่ยังคงพัฒนาความเป็นเลิศและคุณภาพในการสอนและก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

            มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต วิทยาเขตแม่ตั้งอยู่บนถนนกว๋อติ้ง วิทยาเขตถนนจงซานเหนือเป็นวิทยาเขตสำหรับหลักสูตร MBA นักศึกษาต่างชติและผู้เชี่ยวชาญ วิทยาเขตถนนอู๋ชวนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และวิทยาเขตบนถนนอู่ตงอยู่ระหว่างการสร้าง SUFE มีระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นศูนย์วิจัยอีกหลายสาขา เช่น Institute of Accounting and Finance, Institute of Finance and Economics Research, Institute of Higher Education, Research center of Regional Economics, Research Center for Public Policy, Modern Finance Research Center,Research Center of Marketing ,Research Center for top 500 enterprises

            SUFE ยังมีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศมากมาย อาทิ EDI UNDP IMF และมีการทำงานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ เช่น ACCA CGA LOMA CII BIAA นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า 6 มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ก่อตั้งศูนย์อบรมสำหรับการสอบนานาชาติด้วย

 ค่าใช้จ่าย                                                                                                                     

หลักสูตรภาษาจีน  

ค่าเรียน   (หยวน)

ค่าสมัคร    (หยวน)

1 เทอม

9,000

415

ปี

18,000

จีนธุรกิจ

9,000

ระยะสั้น 1 สัปดาห์

600

ค่าหอพัก

ตึก

ประเภทห้อง

พักน้อยกว่า 90 วัน

พัก 90 วันขึ้นไป

ตึก 1

ห้องเดี่ยว

90 ต่อวันต่อคน

60 ต่อวันต่อคน

ห้องคู่

60

40-42

ห้องชุด 2 คน

90

60

ตึก 8

ห้องคู่

60

40-42

ห้องสามคน

40

30

ตึก 7

ห้องชุด คน

50

(ค่ามัดจำห้อง 800 หยวน  ราคายังไม่รวมค่าไฟ ยกเว้นพักระยะสั้น)

 6.  มหาวิทยาลัยถงจี้  (TONGJI UNIVERSITY-- 同济大学)

            มหาวิทยาลัยถงจี้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 ช่วงแรกได้จัดตั้งโรงเรียนการแพทย์เยอรมันให้แก่แพทย์ชาวเยอรมัน  จึงตั้งชื่อว่า ถงจี้ หมายถึง ความร่วมมือกัน ปัจจุบันประกอบไปด้วยคณะต่าง ๆ เช่น สถาปัตย์  ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์  อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม ภาษต่างประเทศ กฎหมาย  วัสดุศาสตร์ เครื่องจักร แพทย์ศาสตร์ ตรรกศาสตร์ คมนาคม รถยนต์ ประมง  ชีววิทยา  สื่อสารมวลชน ซอฟแวร์ และยังมีสถาบันฝึกอบรมบัณฑิตปริญญาโทจีน-เยอรมันซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและเยอรมัน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปารีสจัดตั้งคณะวิศวกรรมและบริหาร ปัจจุบันมีปริญญาตรี 82 สาขา  ปริญญาโท 218 สาขาวิชา และปริญญาเอก 94 สาขาและหน่วยวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 16 แห่ง มีนักศึกษาทั้งสิ้น 50,000 กว่าคน  จัดเป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัยที่สำคัญอีกแห่งของประเทศ  มีห้องทดลองและศูนย์วิจัยระดับมณฑลและประเทศ 26 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด 6 แห่งและโรงเรียนในสังกัดอีก 3 แห่ง มหาวิทยาลัยมีด้วยกัน 5 วิทยาเขต

            1. สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี ได้แก่  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์  ทรัพยากร สื่อสารมวลชน การค้าระหว่างประเทศ ผังเมือง ศิลปะ อิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตย์  ภาษาจีน

ปริญญาโท   การค้าระหว่างประเทศ วัสดุศาสตร์*  คอมพิวเตอร์   แพทย์ศาสตร์   สถาปัตย์*   เศรษกิจการเมือง สิ่งแวดล้อม ผังเมือง* เครื่องจักร  รถยนต์* (* รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกด้วย)

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

2. ค่าลงทะเบียน  (หยวน)

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

20,000-30,000

เปิดเรียนกันยายน

 

ปริญญาโท

28,700-32,800

ปริญญาเอก

41,000 -45,100

เรียนภาษาระดับสูง

20,000-50,000

ภาษาจีน

 17,000

เปิดเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน 

  3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ถ้าพักน้อยกว่า 90 วัน ห้องคู่มาตรฐาน 50-70  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 100-150  หยวน/คน/วัน ถ้าพักเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ห้องคู่มาตรฐาน 30-50  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 60-100  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 20 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยถงจี้  ประเทศจีน 

1239ถนนซื่อผิง   เซี่ยงไฮ้  200092

โทรศัพท์  86-21-65983611

โทรสาร    86-21-65987933

Website:   www. istju.edu.cn

e-mail      istju@mail.tongji.edu.cn

 

7. มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเซี่ยงไฮ้  SHANGHAI UNIVERSITY(上海大学)

                มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเซี่ยงไฮ้ก่อตั้งในปี 1954  เดิมชื่อ วิทยาลัยฝึกหัดครู เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและสายศิลป์เป็นสำคัญ   ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 คณะ และ สถาบันวิจัย 81 แห่ง   นักศึกษาระดับตรี 23,733  คน ปริญญาโท 4,625 คน  นักศึกษาภาคค่ำ 14,391 คน นักศึกษาต่างชาติ 798  คน ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและวิชาการกับมหาวิทยาลัย 208 แห่งจาก 30 ประเทศทั่วโลก มีสาขาวิชาสำหรับปริญญาตรี 84 สาขาวิชา  คณาจารย์และคณะบริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 2,982 คน   เป็นอาจารย์ทั้งสิ้น 1722 คน ผู้เชี่ยวชาญ 537คน

1.  สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

    ปริญญาตรี ได้แก่  ภาษาจีนเพื่อสอนชาวต่างชาติ  ภาษาจีนโบราณ  ภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์  ดนตรี ศิลปะ ชีววิทยา การท่องเที่ยว ธรณีวิทยา การเงิน  กฎหมาย เศรษฐศาสตร์

   ปริญญาโท ได้แก่  ภาษาศาสตร์  ทฤษฎีภาษาจีนโบราณ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์จีนยุคปัจจุบัน สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์การศึกษา

             ปริญญาเอก วรรณศิลป์ ภาษาศาสตร์ ภาษาจีนโบราณ วรรณคดีคลาสสิก วรรณคดีเปรียบเทียบ คอมพิวเตอร์  ประวัติศาสตร์โลก

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

     2. ค่าเรียน 

ประเภทนักศึกษา

ค่าเรียน  (หยวน)

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

19,900-23,200

เปิดเรียนกันยายน รับสมัครมีนาคม-พฤษภาคม

 

ปริญญาโท

22,400-26,500

ปริญญาเอก

28,000

เรียนภาษาทั่วไป

18,200

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

2,600/เดือน

 เปิดตลอดปี

 3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 50-66  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 75  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 20 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

100   ถนนฉือหลิน เซี่ยงไฮ้  200433

โทรศัพท์  86-21-64322824  , 64322452,64323937

โทรสาร    86-21-6432654, 64324139

Website:   www. ices.edu.cn

e-mail      fso@shtu.edu.cn

8. มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหัวตง

   EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY (华东师范大学)

                 มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหัวตงอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 มี อยู่ในเขตเหวินสิงและผู่ถัว มีแคมปัสที่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็น อุทยานมหาวิทยาลัย”  ปัจจุบันมีทั้งหมด 18 คณะ สถาบันบริหารจัดการ 2 แห่ง  บัณฑิตวิทยาลัย 3 แห่ง 44 สาขาวิชา เป็นระดับปริญญาตรี 67 สาขา และมีคณะครุศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศและเป็นสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเพียงแห่งเดียวของจีนที่มีสถาบันซอฟแวร์   เป็นฐานผลิตบัณฑิตสอนภาษาจีนให้แก่ต่างชาติ 1 ใน 8 แห่งของประเทศ  ผลิตบัณฑิต 9 สาขาวิชาสำคัญคือ ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา ซึ่งโรงพยาบาล 2 แห่งและโรงพยาบาลร่วม 12 แห่ง   ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาเอกเกรดเอ 14 แห่ง และเกรดบี 116 แห่ง  ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาโท 8  แห่งและหน่วยงานแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก 10 แห่ง

มีนักศึกษาทั้งสิ้น 49,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติทั้งสิ้น 2,700 กว่าคน มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อสียงในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น และมีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกว่า 100  แห่ง

1.  สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี ได้แก่  วรรณคดีภาษาจีน จิตวิทยา  บริหารรัฐกิจ ท่องเที่ยว  ชีววิทยา การศึกษาก่อนประถมวัย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ วรรณกรรมร่วมสมัย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนเพื่อสอนสื่อสารมวลชน เศรษฐศาสตร์*  บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ (ศาสตฎหมาย เครื่องจักร ประมง ส* รับนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้วย)

ปริญญาเอก    ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

            อกจากนี้ ECNU มีสถาบัน Global Center for Teaching Chinese to Speakers of Other Languages ที่เปิดสอนหลักสูตร Courses for Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages  (หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
                        
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้นักศึกษาสามารถกลับไปสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในประเทศของตนเองได้ เช่น นักเรียนคนไทยก็กลับมาสอนภาษาจีนให้เด็กไทย เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากสาขาตุ้ยไว่ฮั่นหวี่ตรงที่สาขาตุ้ยไว่ฯ จุดประสงค์คืออบรมให้ นศ.ชาวจีน สามารถสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติได้ (คำว่าตุ้ยไว่ฮั่นหวี่ ย่อมาจาก 对外国人教汉语 ตุ้ยไว่กวั๋อเหยินเจียวฮั่นหวี่ หมายถึง สอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติ) สาขานี้ยังมีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้รู้จักเทคนิคในการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศตนเอง รวมไปถึงการรู้จักประยุกต์นำเอาวัฒนธรรมจีนมาใช้ในการสอนและถ่ายทอดให้กับผู้เรียน รู้จักปรับตัวและปรับสไตล์การสอนให้เข้ากับชาวต่างชาติ เพราะการสอนภาษาจีนให้เด็กจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วกับการสอนให้ชาวต่างประเทศนั้น ย่อมมีวีธีการสอนแตกต่างกัน   
                   
การเรียนในสาขานี้  จะใช้เวลาทั้งหมดสองปี (คือ 4 เทอม)  โดยปีแรก จะเป็นการเรียนวิชาตามที่สาขากำหนด  ซึ่งค่อนข้างจะต้องเรียนหนักกว่านศ. ในสาขาอื่น  เนื่องจากเวลาเรียนมีน้อยกว่า ป. โท ในสาขาอื่นถึงหนึ่งปี ช่วงสองเทอมแรกจะต้องเข้าเรียนและต้องทำวิทยานิพนธ์ย่อย (เขียนกันไม่ต่ำกว่า 1,000 - 3,000 ตัวอักษรจีน) เทอมหนึ่งจะต้องเรียนกันไม่ต่ำกว่า 6 - 10 วิชา
 
                       
ปีสอง (เทอมที่สาม) ผู้เรียนจะต้องกลับประเทศของตัวเองเพื่อทำการฝึกสอน ซึ่งทางสาขาจะให้เวลาในการฝึกสอนกันทั้งเทอม คือประมาณสองถึงหกเดือน ระหว่างที่ฝึกสอนจะต้องเขียนบันทึกไปด้วยจนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกสอน ส่วนผู้เรียนคนไหนที่ไม่อยากฝึกสอนก็สามารถเลือกการฝึกงานแทนได้ เช่น ฝึกการทำตำราเรียนภาษาจีน โดยต้องเขียนบันทึกตารางการทำงานในแต่ละวันเช่นกัน ในระหว่างที่ทำการฝึกสอนหรือฝึกงานนี้ทางสาขาจะดูความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคนว่า มีความพร้อมเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าเตรียมมาดี มีความพร้อมก็สามารถเข้าเข้าร่วมรายงานหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ที่เรียกว่า ไคถีเป้าเก้า) ได้เลย เพื่อจะได้เตรียมเขียนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ต่อไปได้
                      
จากนั้นปีสอง เทอมสุดท้าย  ก็จะเป็นการทำวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกสอนหรือฝึกงาน มาแทรกในวิทยานิพนธ์ได้   โดยจำนวนเนื้อหาวิทยานิพนธ์  กำหนดไว้ว่าจะต้องเขียนกันไม่ต่ำกว่า 20,000 -50,000 ตัวอักษรจีนขึ้นไป
                       
สำหรับจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาตินั้น  รุ่นปี 2510 เป็นรุ่นหนึ่งของ ม.ฮว๋าตง  มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 26 คน (นักศึกษาจีนอีกยี่สิบกว่าคน) ในจำนวนนศ.ต่างชาติที่ได้ทุนขงจื่อมาเรียนสาขานี้        ที่มากที่สุด ได้แก่ เวียดนามกับเกาหลี นอกนั้นก็จะมี มาเลเซีย  อินโดนีเซีย รัสเซีย คาซัคสถาน ฟิลิปปินส์ ตุรกี ฯลฯ สำหรับนศ.ไทย ที่ผ่านมาในรุ่นหนึ่งมี 2 คน เป็น นศ.ทุนรัฐบาลจีน 1 คน กับ นร. ทุนส่วนตัวอีก 1 คน 
ส่วนรุ่นที่สอง มีนร. ได้ทุนขงจื่อ 1 คน และทุนส่วนตัวอีก 1 คน   

     2. ค่าลงทะเบียน  (หยวน)

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน/คน

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

20,000-25,000

เปิดเรียนกันยายน

 

ปริญญาโท

23,000-30,000 

ปริญญาเอก

30,000 -43,000

เรียนภาษาทั่วไป

18,100

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

 700/  สัปดาห์

เปิดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

 3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 30-70  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 60-135  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 40-50 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยงฝึกหัดครูหัวตง ประเทศจีน 

3663 ถนนจงซานเป่ย  เซี่ยงไฮ้  200062

โทรศัพท์  86-21-62232013 หรือ 62232387

โทรสาร    86-21-62570590

Website:   www. ecnu.ecnu.edu.cn

e-mail      lxb@ied.ecnu.edu.cn

9. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ (SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY      

  (上海外国语大)

      มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและทางการเมืองเซี่ยงไฮ้  เป็นมหาวิทยาลัยในโครงการ ศตวรรษ     ที่ 21”  มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหงโขว่ และวิทยาเขตซงเจียง วิทยาเขตหงโขว่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์การศึกษาปริญญาโทระดับสูง นักศึกษาต่างชาติและศูนย์ฝึกอบรม ส่วนวิทยาเขตซงเจียง เป็นศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเริ่มต้น มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 20 คณะ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในด้านศิลปศาสตร์  5 แขนง ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารและนิติศาสตร์ ปัจจุบันมีปริญญาตรี 35 สาขาวิชา  ปริญญาโท 23 สาขาวิชา และปริญญาเอก 9 สาขา  หน่วยงานแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก 1 แห่ง

   มีนักศึกษาปริญญาตรี 7,070 คน นักศึกษาต่างชาติ 1,357 คน นักศึกษาปริญญาโทและเอกทั้งสิ้น 1,533 คน และมีนักเรียนประเภทอื่นๆ อีก 25,000 คน มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 644 คน

1.       สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

ปริญญาตรี ได้แก่  ภาษาจีน(ควบอังกฤษและจีน)  ภาษาจีนเพื่อการค้า  การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บริหารธุรกิจ บัญชีและสารสนเทศ กฎหมาย การเมืองระหว่างประเทศ ครุศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย อาหรับ สเปน อิตาลี กรีก โปรตุเกส เกาหลี เปอร์เซีย ไทย

ปริญญาโทและเอก    ภาษาศาสตร์

สาขาที่ไม่ได้ปริญญา  ภาษาจีนระดับสูง ภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนระยะสั้น

     2. ค่าลงทะเบียน  (หยวน)

ประเภทนักศึกษา

ค่าลงทะเบียน

ระยะเวลาเปิดเรียน

ปริญญาตรี

18,500

เปิดเรียนกันยายน

 

ปริญญาโท

20,600

ปริญญาเอก

23,000

เรียนภาษาทั่วไป

16,500

เปิดเรียนกุมภาพันธ์และกันยายน

นักศึกษาต่างชาติระยะสั้น

 3,400/  4 สัปดาห์

เปิดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

 3. ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ห้องคู่มาตรฐาน 40-60  หยวน/คน/วัน    ห้องเดี่ยว 80-100  หยวน/คน/วัน ค่าอาหาร 25-50 หยวน/คน/วัน

4. วิธีติดต่อ

ที่อยู่   สำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

550  ห้อง 202  ชั้น 2  ถนนต้าเหลียนตะวันตก เขตหงโข่ว  เซี่ยงไฮ้  200083

โทรศัพท์  86-21-65360599 หรือ 65311900 ต่อ 2961 หรือ 2963

โทรสาร    86-21-65313756

Website:   www. shisu.ecnu.edu.cn

e-mail      oisasisu@ online.sh.cn