ลงทะเบียนคนไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

 
 


ชื่อนาม-สกุล (ภาษาไทย)*
ชื่อนาม-สกุล (ภาษาอังกฤษ)*
ชื่อนาม-สกุล (ภาษาจีน/Pinyin)
เพศ*
วันเดือนปีเกิด Select date in calendar (DD/MM/YYYY)
เลขที่หนังสือเดินทาง*
ที่อยู่ในประเทศจีน*
เมือง
มณฑล
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)*
อีเมล์หลัก*
อีเมล์รอง (หากมี)
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะพักอาศัยในจีน
บุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยในจีน (หากมี)
ชื่อ-นามสกุล (1)
ความสัมพันธ์ (1)
หมายเลขหนังสือเดินทาง (1)
ชื่อ-นามสกุล (2)
ความสัมพันธ์ (2)
หมายเลขหนังสือเดินทาง (2)
ชื่อ-นามสกุล (3)
ความสัมพันธ์ (3)
หมายเลขหนังสือเดินทาง (3)
ชื่อ-นามสกุล (4)
ความสัมพันธ์ (4)
หมายเลขหนังสือเดินทาง (4)
ที่อยู่ในประเทศไทย (ที่สามารถติดต่อได้)
หมายเลขโทรศัพท์ (ในประเทศไทย)
ในกรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (ในจีน)
ชื่อ ? นามสกุล*
ความสัมพันธ์*
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้*
อีเมล์ (หากมี)
ในกรณีฉุกเฉินบุคคลที่สามารถติดต่อได้
(ในประเทศไทย) ชื่อ ? นามสกุล
ความสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ (หากมี)
Protection from automated form filling
 
Please type in the symbols shown in the image above*

* Required fields